Var bez maksas pieteikt atkritumu konteineru mazgāšanu un dezinfekciju
Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros nereti nonāk atkritumi, kuriem tur nebūtu jāatrodas. Lai konteineri to lietošanas laikā ilgāk būtu tīri un neradītu nepatīkamas smakas, atkritumi pirms izmešanas konteineros ir jāievieto atkritumu maisos un tie jāaizsien, taču vismaz reizi gadā konteinerus ir nepieciešams arī izmazgāt un dezinficēt. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā" 4. pants nosaka, ka atkritumu radītājam ir pienākums nodrošināt atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu tvertņu saglabāšanu, kā arī uzturēt lietošanā nodotās atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā.

Apzinoties, ka šobrīd ne katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji šim jautājumam ir pievērsuši uzmanību, SIA „Madonas namsaimnieks" sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības īpašumu uzturēšanas nodaļu piedāvā pagaidu risinājumu pakalpojuma sniegšanai.
„Nākot pretim iedzīvotājiem, piedāvājam reizi 12 mēnešos bez maksas izmazgāt un dezinficēt katru daudzdzīvokļu mājai piesaistīto nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru. Iedzīvotāji paši var izvērtēt, kurā brīdī viņiem rodas nepieciešamība izmazgāt un dezinficēt konteineru, taču pieredze rāda, ka tieši šis laiks - vasaras nogale/agrs rudens - ir tas brīdis, kad visvairāk vajadzīga konteineru tīrīšana un nepatīkamu smaku novēršana. Jāuzsver, ka šis piedāvājums attiecas tikai uz Madonas pilsētas daudzdzīvokļu mājām piesaistītajiem sadzīves atkritumu konteineriem (ietilpība - 1,1 m3). Privātmāju iedzīvotāji, juridiskās personas, kā arī SIA „Madonas namsaimnieks" darbības zonā esošo pagastu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji šo pakalpojumu bez maksas nevar izmantot," norāda SIA „Madonas namsaimnieks" valdes loceklis Oskars Janovičs.
Sadzīves atkritumu konteinera mazgāšanu SIA „Madonas namsaimnieks" var pieteikt daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai mājas vecākais: zvanot uz tālruni 27095245 vai 29641552; sūtot pieteikumu uz e-pastu info@madonams.lv vai ierodoties klātienē Augu ielā 29, Madonā. Ja 12 mēnešu periodā konteineru nepieciešams mazgāt un dezinficēt vairāk nekā vienu reizi, par šo pakalpojumu jau būs jāmaksā. Pakalpojuma cena 1,1 m3 konteinera apstrādei ir 18 eiro, papildus aprēķinot PVN (21%).
Oskars Janovičs skaidro, ka Madonas novada atkritumu apsaimniekošanas zonā, ko apkalpo SIA „Madonas namsaimnieks", maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta, summējot maksu par sadzīves atkritumu savākšanu (pastāvīgā daļa) un to noglabāšanu (mainīgā daļa). Pastāvīgo daļu veido maksa par viena kubikmetra savākšanu, kas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības apstiprināto tarifu ir 9,68 eiro/m3, papildus aprēķinot PVN. Savukārt mainīgo daļu sastāda maksa par viena kubikmetra atkritumu noglabāšanu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā, nodoto atkritumu kopējo svaru (tonnās) reizinot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto atkritumu noglabāšanas tarifu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā (69,62 eiro/t) un izdalot ar norēķinu periodā savākto atkritumu daudzumu (kubikmetros), papildus aprēķinot PVN.
„Kopējā tarifā (pastāvīgajā daļā) šobrīd ir iekļauti izdevumi, kas saistās ar sadzīves atkritumu konteineru uzturēšanu - jaunu konteineru iegādi un uzstādīšanu (gada laikā nepieciešams uzstādīt 30-40 jaunus sadzīves atkritumu konteinerus), to remontu, mazgāšanu un dezinficēšanu pirms izsniegšanas klientiem, taču tarifā nav iekļauta izdevumu pozīcija regulārai konteineru mazgāšanai un dezinfekcijai, kas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 ir atkritumu radītāja pienākums. Nākot pretim iedzīvotājiem, šos izdevumus pagaidām nosegs gan SIA „Madonas namsaimnieks", gan Madonas novada pašvaldība, taču laika gaitā, izvērtējot pakalpojuma sniegšanas pieredzi gan Madonā, gan citviet Latvijā, var tikt meklēti citi risinājumi," uzsver SIA „Madonas namsaimnieks" valdes loceklis.
Lai sadzīves atkritumu konteineri saglabātos tīri un kalpotu pēc iespējas ilgāk, atgādinām, ka tajos nedrīkst izbērt:
* karstus pelnus, kas ir biežākais konteineru bojājumu cēlonis;
* akmeņus, celtniecības būvgružus, izdedžus;
* kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī, autotransporta riepas;
* lielgabarīta priekšmetus;
* šķidros atkritumus; medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
* radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
* sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus, toksiskas vielas.


16.09.2020.