Finansējums Biksēres estrādei
Madonas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē 16. jūnijā izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu pagasta Biksēres estrādei. Domes sēdē tika atzīmēts, ka, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra domes lēmumu Nr. 93 „Par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" investīciju projektu Nr. 105 „Biksēres estrādes remonts un labiekārtošana", ir uzsāktas aktivitātes investīciju projekta īstenošanā.
Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam tika paredzēti līdzekļi 5000 eiro Biksēres estrādes remontam un labiekārtošanai. Izvērtējot prioritātes veicamajiem darbiem Biksēres estrādē, tika veikta tirgus izpēte Biksēres estrādes parka apgaismojuma izveidei. Izmaksas apgaismojuma izveidei pēc tāmes sastāda 8461,23 eiro. Lai veiktu Biksēres estrādes apgaismojuma izbūvi, nepieciešams papildu finansējums 3461,23 eiro apmērā.
Dome nolēma piešķirt Biksēres estrādes parka apgaismojuma izbūvei 3461,23 eiro no Madonas novada attīstības programmas (2013.-2020.) investīciju plāna (2018.-2020.) investīciju projekta Nr. 71 „Multifunkcionālā centra „Logs" blakus esošās ēkas demontāžas vai rekonstrukcijas projekts" paredzētajiem līdzekļiem.


01.07.2020.