Apgūs jaunas prasmes
Madonas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē 16. jūnijā izskatīja jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Liograde" projekta „Šūšanas prasmju apgūšana" īstenošanai. Pašvaldībā tika saņemts biedrības „Liograde" (darbojas Ļaudonas pagastā) valdes locekļa A. Portnova iesniegums ar lūgumu piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 10% apmērā projekta „Šūšanas prasmju apgūšana" īstenošanai.
Projekts iesniegts un apstiprināts Madonas novada fonda atklāta projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
Projekta ietvaros paredzēts dažādot pagasta iedzīvotāju un citu interesentu brīvā laika pavadīšanas iespējas un jaunu prasmju apgūšanu. Tā kopējās izmaksas ir 1085 eiro.
Dome nolēma piešķirt biedrībai „Liograde" līdzfinansējumu 108,50 eiro apmērā projekta „Šūšanas prasmju apgūšana" īstenošanai. Madonas novada pašvaldībai jāslēdz līgums ar biedrību „Liograde" par finansējuma piešķiršanu projektam, izlietošanu un pārskata iesniegšanu par finansējuma izlietojumu.


01.07.2020.