Nodrošinās siltumu arī Ļaudonā un paaugstinās efektivitāti katlumājā Madonā
Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 16. jūnijā tika izskatīti vairāki ar SIA „Madonas siltums" darbību saistīti jautājumi - par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas siltums" pamatkapitālā un par galvojuma sniegšanu SIA „Madonas siltums" projekta „Esošās katlumājas Madonā efektivitātes paaugstināšana" realizācijai. Izskatot jautājumu par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas siltums" pamatkapitālā, domes sēdē tika atzīmēts, ka 2019. gada 31. jūlijā Madonas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par centralizētās apkures sistēmas nodrošināšanu Ļaudonas pagastā, kas paredz nodot centralizētās apkures pakalpojumu sniegšanas tiesības Ļaudonas pagastā SIA „Madonas siltums". Atbilstīgi šim lēmumam pamatlīdzekļi, kas saistīti ar Ļaudonas pagasta siltumapgādi, bija jānovērtē un jāiegulda SIA „Madonas siltums" pamatkapitālā.

Šī nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtējumu veica SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS", nosakot, ka tā tirgus vērtība ir 182 600 eiro.
Dome nolēma Madonas novada pašvaldībai palielināt SIA „Madonas siltums" pamatkapitālu par 182 600 eiro (SIA „Baltijas vērtētāju grupa DDS" novērtējuma apmērā), nododot un ieguldot pamatkapitālā - zemesgabalus un ēkas „Katlumāja Avotu ielā" Ļaudonas pagastā, kā arī zemesgabalus un ēkas „Katlumāja Aiviekstes ielā" Ļaudonas pagastā.
Nekustamais īpašums „Katlumāja Avotu ielā" sastāv no zemesgabala, tā platība 0,3941 ha, uz kura atrodas katlumāja. Nekustamais īpašums „Katlumāja Aiviekstes ielā" sastāv no zemesgabala, tā platība 0,1636 ha, uz kura atrodas katlumāja.
Madonas novada pašvaldības izpilddirektorei un SIA „Madonas siltums" valdes loceklim jānodrošina mantas nodošana un pieņemšana. SIA „Madonas siltums" valdes loceklim I. Grandānam tika uzdots veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības SIA „Madonas siltums" pamatkapitāla palielināšanai.

Sniegs jau rudenī
Vakar sazinājos ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu. Vaicāts par pagasta siltumsaimniecības nodošanu SIA „Madonas siltums", viņš uzsvēra, ka jaunajā apkures sezonā centralizētās apkures pakalpojumu sniegs Madonas novada lielākais pašvaldības uzņēmums, kā to pirms gada - 2019. gada jūlijā - arī bija lēmusi Madonas novada dome - nodot šī pakalpojuma sniegšanu Ļaudonas pagastā ar 2020. gada apkures sezonu, proti, šāgada rudenī.
- Uzņēmumā ir iepazinušies ar siltumsaimniecību Ļaudonas pagastā un ir gatavi jaunajā apkures sezonā šoruden uzsākt pakalpojuma sniegšanu, vēl tikai jāsakārto papīri. Tiks uzstādīti granulu katli, kā alternatīvu nepieciešamības gadījumā atstājot arī vairāk nekā 10 gadu vecos ar malku kurināmos apkures katlus, jo siltums ir jānodrošina arī tādām iestādēm kā skola, bērnudārzs, Ļaudonas pansionāts, kuras, iestājoties drēgnam laikam, bez siltuma nevar palikt, - atzina Artūrs Portnovs.
Jāpiebilst, ka Ļaudonas pagasts ir jau sestais, kur beidzamajos gados SIA „Madonas siltums" paplašina savu darbības zonu. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus uzņēmums sniedz arī Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Liezēres, Sarkaņu pagastā, kā arī, protams, Madonas pilsētā.

Sniegs galvojumu
Izskatot jautājumu par galvojuma sniegšanu SIA „Madonas siltums" projekta „Esošās katlumājas Madonā efektivitātes paaugstināšana" realizācijai, domes sēdē tika atzīmēts, ka SIA „Madonas siltums", pamatojoties uz 2018. gada 3. aprīlī noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īsteno projektu „Esošās katlumājas Madonā efektivitātes paaugstināšana".
SIA „Madonas siltums" projekta ietvaros plāno veikt projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbus un demontāžas darbus, siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas piegādi un uzstādīšanu ar siltuma nom. jaudu 6 MW šķeldas katlumājā Cesvaines ielā 24, Madonā.
Uzņēmumam ir nepieciešams finansējums KF līdzfinansētā projekta „Esošās katlumājas Madonā efektivitātes paaugstināšana" realizācijai. SIA „Madonas siltums" projekta realizācijai plāno ņemt aizdevumu Valsts kasē.
Dome nolēma piekrist, ka SIA „Madonas siltums" ņem ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 768 849,17 eiro apmērā ar atlikto maksājumu 2 gadi, atmaksas termiņu 15 gadu, kā arī aizņēmumam tiek noteikta mainīgā gada procentu likme 0,5 ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem.
Dome nolēma sniegt galvojumu SIA „Madonas siltums", kuras 100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, aizņēmumam 768 849,17 eiro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi KF līdzfinansētā projekta „Esošās katlumājas Madonā efektivitātes paaugstināšana" realizācijai. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta ar Madonas novada pašvaldības budžetu. Aizņēmums jāizņem 2020. un 2021. gadā un jāapgūst 2020. un 2021. gadā.
SIA „Madonas siltums" valdes loceklis Ivars Grandāns vakar sarunā „Staram" pastāstīja, ka projekta īstenošana ir jau uzsākta. Katlumājā Cesvaines ielā 24 tiks uzstādīti divi šķeldas apkures katli - katrs ar 3 MW lielu jaudu. Tos uzstāda SIA „PMG". Jaunajā apkures sezonā siltums no katlumājas Cesvaines ielā 24 tiks nodrošināts, kurinot jau ar jaunajiem katliem. Savukārt projekts ir jāīsteno līdz 31. decembrim.


30.06.2020.