Jūnija sēde - otrdien
Šodien, 30. jūnijā, notiks Madonas novada pašvaldības domes kārtējā sēde. Tā tiek sasaukta pulksten 10. Darba kārtības projektā iekļauti ap 20 jautājumu. Tajā paredzēts apspriest Madonas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu; Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi Madonas novadā" pieņemšanu; jautājumu par investīciju plāna grozījumu veikšanu domes sēžu starplaikā un to apstiprināšanas kārtību.
Sēdē plāno lemt arī par grozījumiem Madonas novada novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā; par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja „Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024. gadam" apstiprināšanu; par Madonas pilsētas kultūras nama nolikuma apstiprināšanu.
Vairāki jautājumi saistīti ar Madonas novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai - „Masīvs 5-141" zemesgabals Nr. 276 Aronas pagastā un nekustamais īpašums „Lazdiņas" Mētrienas pagastā. Tāpat tiks apspriests jautājums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Raiņa ielā 20 - 3, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, atsavināšanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajā īpašumā „Indāni" Praulienas pagastā un nekustamajā īpašumā „Dambīši" Aronas pagastā; par finansējuma piešķiršanu ēkas Ozolu ielā 24 Madonā remontam, kā arī citi jautājumi.


30.06.2020.