Atbrīvo no telpu nomas maksas
Dome ārkārtas sēdē 16. jūnijā izskatīja jautājumu par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas SDK „Rondo" vasaras deju nometņu rīkošanai. Pašvaldībā tika saņemts sporta deju kluba „Rondo" vadītāja Arta Birka iesniegums ar lūgumu atbalstīt vasaras deju nometnes Madonas pilsētas kultūras namā, nepiemērojot telpu nomas maksu.
2020. gada vasarā plānotas 3 sporta deju nometnes bērniem. Nodarbības katru dienu norisināsies no pulksten 9 līdz 12 Madonas pilsētas kultūras namā, savukārt no pulksten 13.30 līdz 16.30 - Madonas pilsētas vidusskolas sporta laukumā (sliktu laikapstākļu gadījumā - skolas sporta zālē). Nometnes datumi un laiki saskaņoti ar Madonas pilsētas kultūras namu un Madonas pilsētas vidusskolu.
Nometnes organizētājs apņemas ievērot visus pasākumu rīkošanas nosacījumus, t. sk. distances ievērošanu un cilvēku skaitu, nodarbību ilgumu, nepieciešamās pauzes. Nometnē nepiedalīsies bērni, kas jaunāki par astoņiem gadiem.
Dome nolēma atbrīvot SDK „Rondo" no telpu nomas maksas par Madonas pilsētas kultūras nama izmantošanu nometnes vajadzībām laika periodā no 15. līdz 18. jūnijam; no 6. līdz 9. jūlijam; no 10. līdz 13. augustam. Aprēķinātie telpu nomas neieņemtie ienākumi kopā sastāda 124,20 eiro.
Dome nolēma atbrīvot SDK „Rondo" no telpu nomas maksas par Madonas pilsētas vidusskolas sporta zāles telpu izmantošanu sporta deju nometnes vajadzībām laika periodā no 15. līdz 18. jūnijam; no 6. līdz 9. jūlijam un no 10. līdz 13. augustam gadījumā, kamēr nav uzsākti būvdarbi, un saskaņojot ar Madonas pilsētas vidusskolas direktori. Aprēķinātie telpu nomas neieņemtie ienākumi kopā sastāda 309,60 eiro, ieskaitot PVN.


30.06.2020.