Pabeigts bedru masveida remonts
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) ir pabeidzis bedru masveida remontu uz reģionālajiem un vietējiem asfaltētajiem autoceļiem, kuriem ir noteikta B uzturēšanas klase. Saremontēto bedru apjoms uz B uzturēšanas klases autoceļiem, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada tādu pašu periodu, ir samazinājies par 32%, šogad tas ir veikts vairāk nekā 50 tūkst. m2 apjomā, savukārt 2019. gadā - 74 tūkst. m2 apjomā. LAU komunikācijas daļas speciālists Juris Aksels Cīrulis informē: - Bedru masveida remonts turpinās uz C un D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1. jūlijam. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.
Bedru masveida remonts asfalta seguma autoceļiem tiek veikts prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļa uzturēšanas klases (A - augstākā uzturēšanas klase, B, C, D - zemākā uzturēšanas klase). Uzturēšanas klases ir noteiktas, ņemot vērā autoceļa satiksmes intensitāti, sociālekonomisko nozīmi un autoceļu klasifikāciju - valsts galvenie, reģionālie, vietējie autoceļi. Autoceļu lietotājiem jāņem vērā, ka, veicot bedru remontu, uz autoceļa tiek izvietotas ātruma ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Remontdarbu laikā to norises vietā lokāli sašaurina brauktuvi un ierobežo braukšanas ātrumu, attiecīgi 70 km/h un 50 km/h. Aicinām transportlīdzekļu vadītājus ievērot ātruma ierobežojumus un distanci, lai neapdraudētu savu un remontdarbu veicēju drošību.
Tāpat Vidzemes reģionā virsmas apstrāde plānota vairāk nekā 70 km garumā uz valsts autoceļiem ar sliktā tehniskajā stāvoklī esošu segumu.
- Lai uzlabotu mobilitāti un satiksmes drošību, plānots veikt autoceļu virsmas apstrādi 21 reģionālajam un vietējam valsts autoceļu posmam, kur segums ir sliktā tehniskajā stāvoklī. Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi asfalta seguma autoceļiem paredzēts veikt vairāk nekā 70 km garumā.
Virsmas apstrāde tiek veikta vienā vai vairākos autoceļa posmos. Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde pagarina autoceļa seguma kalpošanas laiku un uzlabo braukšanas apstākļus autovadītājiem. Darbu rezultātā tiek nodrošināta autoceļa seguma ūdensnecaurlaidība. Darbi tiks veikti vairāk nekā 1,4 milj. eiro apmērā.
Uzlabojot braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, 14 km garumā tiks veikta greiderējamās kārtas atjaunošana. Darbi tiks veikti vairāk nekā 248 tūkst. eiro apmērā.
Savukārt satiksmes drošības uzlabošanai Vidzemes reģionā tiks novirzīti vairāk nekā 395 tūkst. eiro. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās, tiks veikta zāles, krūmu un to atvašu pļaušana. Asfalta seguma autoceļiem tiks veikta nomaļu uzpildīšana, lai novērstu augstuma starpību starp asfaltu un nomali, līdz ar to uzlabojot satiksmes drošību, - norāda Juris Aksels Cīrulis.


30.06.2020.