Jābūt apgrozījuma samazinājumam
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē 30. aprīlī izskatīja jautājumu par telpu nomas maksas nepiemērošanu uz laiku, bet lēmuma pieņemšanai pietrūka vairākuma atbalsta - vienas deputāta balss. Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Āris Vilšķērsts informēja par pašvaldībā saņemto Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts" iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju uz ārkārtējās situācijas laiku nepiemērot telpu nomas līgumos noteiktos maksājumus (nomas maksu un pieskaitāmās izmaksas), jo pasta nodaļās, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ir saīsināts darba laiks un veikti pasākumi klientu plūsmas ierobežošanai.

Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks uzsvēra, ka nomas maksas apmērs, ko „Latvijas Pasts" maksā pašvaldībai, ir nepilni 200 eiro un runa neesot par komunālajiem pakalpojumiem, siltumu, patērēto elektrību, ūdeni.

Jāievēro MK noteikumi
Madonas novada domes deputāts Andrejs Ceļapīters atzīmēja, ka šādu jautājumu esot skatījuši arī kolēģi Valkā, iedziļinoties juridiskajās niansēs.
- Šo procesu regulē nesen pieņemtie Ministru kabineta noteikumi, kuros tika noteikti vairāki kritēriji, kas, atbrīvojot no telpu nomas maksas, ir jāņem vērā. Pēc Valkas domes iniciatīvas šos kritērijus gan mainīja. Tomēr kritērijs par apgrozījuma kritumu ne mazāk kā 30%, kad pašvaldības var piemērot šādus atvieglojumus, ir palicis. Šaubos, vai „Latvijas Pastam" ir šāds apgrozījuma samazinājums, bet varbūt es kļūdos. Katrā ziņā es būtu par to, lai „Latvijas Pastam" atlaistu telpu nomas maksu, bet mums ir jāievēro MK noteikumi, pašvaldība nevar rīkoties pretēji tajos noteiktajai kārtībai, - akcentēja Andrejs Ceļapīters.
Līdzīgu viedokli pauda Madonas novada domes deputāts Gunārs Ikaunieks, kas iestājās par to, ka no nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā būtu jāatbrīvo uzņēmēji, kuriem tik tiešām esot apgrozījuma kritums.
- Cik man zināms, pastā ir vērojams sūtījumu pieplūdums. Manuprāt, šādā situācijā prasīt atlaidi nav pareizi, - sacīja Gunārs Ikaunieks.
Savukārt Madonas novada domes deputāts Andris Sakne atzina, ka viņš labprāt atbalstītu „Latvijas Pasta" lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas, jo summa 200-300 eiro mēnesī neesot liela. Viņš aicināja šo jautājumu atstāt atvērtu, proti, precizēt, kā piemērojami MK izvirzītie kritēriji.
Madonas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Āris Vilšķērsts norādīja, ka principā arī iepriekš pieņemtais domes lēmums par krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanu no pašvaldības vai tās kapitālsabiedrību telpu nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā esot nepilnīgs, jo nav konkretizēts, kādos gadījumos uzņēmēji no tās tiek atbrīvoti. Bet MK noteikumi to nosaka, līdz ar to komersantiem pašvaldībai būtu jāiesniedz ne tikai iesniegums ar lūgumu atbrīvot no nomas maksas, bet arī apliecinājums par to, ka viņi atbilst MK noteikumos izvirzītajiem kritērijiem. Pēc pašvaldības izpilddirektora vietnieka domām, būtu jāprecizē arī iepriekš pieņemtais lēmums.

Lēmums netiek pieņemts
Arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs atzīmēja, ka no uzņēmējiem būtu jāprasa apliecinājums par apgrozījuma kritumu, lai viņus varētu atbrīvot no telpu nomas maksas.
Madonas novada domes deputāte, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Antra Gotlaufa rosināja šī jautājuma izlemšanu atlikt, kamēr tiek noskaidrotas visas nianses.
Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Miķelsons neizslēdza, ka „Latvijas Pastam" varētu būt apgrozījuma kritums, ņemot vērā pirms kāda laika publiskajā telpā „Latvijas Pasta" vadības teikto, ka lielāko peļņu uzņēmumam dod imports/eksports no Ķīnas uz Krieviju saistībā ar lidostu Vācijā, kā šajā situācijā tagad nav.
Savukārt Madonas novada domes deputāts Andris Dombrovskis uzsvēra, ka „Latvijas Pasts" ir valsts akciju sabiedrība un valdība, visticamāk, visām valsts kontrolētajām kapitālsabiedrībām, kuras būs nonākušas lielās finansiālās grūtībās, sniegs nepieciešamo atbalstu. Pēc viņa domām, tas pašvaldībai valsts vietā krīzes situācijā nebūtu jādara.
Turpretī Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora kolēģus aicināja būt konsekventiem un ieturēt līniju, jo, ja jau pašvaldība „Latvijas Pastam" ir sniegusi atbalstu, iznomājot telpas un citos jautājumos, tad nebūtu īsti pareizi tagad noraidīt lūgumu attiecībā uz nomas maksas nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs ierosināja, ņemot vērā deputātu izteiktos viedokļus, precizēt sagatavoto lēmuma projektu, izsakot to šādā redakcijā: no šāgada 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas perioda beigām atbrīvot Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts" no telpu nomas maksas, iesniedzot dokumentus, kas atbilst MK noteiktajiem kritērijiem.
To atbalstīja astoņi deputāti, balsojot „par" (Agris Lungevičs, Zigfrīds Gora, Ivars Miķelsons, Artūrs Čačka, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards Saulītis, Aleksandrs Šrubs); seši balsoja „pret" (Andris Dombrovskis, Artūrs Grandāns, Valda Kļaviņa, Inese Strode, Gunārs Ikaunieks, Kaspars Udrass); divi balsojumā „atturējās" (Andrejs Ceļapīters, Antra Gotlaufa). Līdz ar to lēmums netika pieņemts, jo „par" nobalsoja puse no klātesošajiem deputātiem, bet domes priekšsēdētāja balss izšķirošā ir komiteju sēdēs, bet ne domes sēdē.

Pašvaldībai jāvērtē

Arī šootrdien Madonas novada domes deputāti pievērsās krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanai no pašvaldības vai tās kapitālsabiedrību telpu nomas maksas. Šis jautājums tika izskatīts 19. maijā gan domes finanšu un attīstības komitejas sēdē, gan domes ārkārtas sēdē, kad tika veikti grozījumi 31.03.2020. lēmumā Nr. 135 „Par krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanu no nomas maksas".
Komentē Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs: - Iepriekš pieņemtais domes lēmums par krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanu no nomas maksas bija jāprecizē, jo tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikts, ka uz telpu nomas maksas atbrīvošanu var pretendēt tie komersanti, kuriem ir apgrozījuma kritums 30%, kā arī noteikti vairāki citi kritēriji. Līdz ar to no telpu nomas maksas mēs nevaram atbrīvot visus komersantus, kā sākumā bijām domājuši. MK noteikumi uzliek par pienākumu pašvaldībām vērtēt, vai ir noteiktais apgrozījuma kritums, un tikai tādā gadījumā varam atbrīvot no telpu nomas maksas. Veikt grozījumus iepriekš pieņemtajā domes lēmumā bijām spiesti ne pēc savas iniciatīvas, bet ievērojot MK noteikumus, kam ir augstāks likuma spēks.


22.05.2020.