Līdzfinansēs projektu
Madonas novada domes ārkārtas sēdē 17. septembrī tika izskatīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kontaktligzda" projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Degumnieku atklātās slidotavas uzturēšanai" īstenošanai. Ošupes pagasta pārvaldē saņemts biedrības „Kontaktligzda" valdes priekšsēdētājas Anitas Ikaunieces iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā. Biedrība gatavo projekta pieteikumu Madonas novada fonda izsludinātajā LEADER projektu 13. kārtā sabiedriskā labuma projektiem rīcībā 2.2. „Sabiedrības īstenotas aktivitātes". Projekta nosaukums - „Tehniskā aprīkojuma iegāde Degumnieku atklātās slidotavas uzturēšanai".
Realizējot projektu, plānots iegādāties aprīkojumu, kvadricikls ar inventāru, sniega lāpsta, birste, smilšu frēze, slidotavas un tai piegulošās teritorijas uzturēšanai gan ziemā, gan vasarā. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 14 000 eiro, no tiem 12 600 eiro ir publiskais finansējums. Biedrībai nepieciešams līdzfinansējums 1400 eiro apmērā.
Dome nolēma projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Degumnieku atklātās slidotavas uzturēšanai" apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Kontaktligzda" līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1400 eiro.
Biedrība „Kontaktligzda" jau ir realizējusi divus projektus. Projektā „Atklātās slidotavas izveide Degumniekos" tika izbūvēta slidotava, kas veiksmīgi darbojas un ir pieprasīta, un projektā „Pūralāde" tika iegādātas aužamās stelles. Projekta ietvaros notika apmācības, kas arī guva lielu atsaucību.


09.10.2019.