Piešķir telpas mēģinājumiem
Dome izskatīja jautājumu par telpu piešķiršanu sarīkojumu deju kolektīva „Rondo" mēģinājumiem. Iepriekš mēģinājumi notika Madonas vidusskolā (Skolas ielā 10), bet sakarā ar ēkas rekonstrukciju mēģinājumi šobrīd tur nav iespējami. Septembrī tie tika uzsākti Madonas pilsētas kultūras nama kinoteātra „Vidzeme" telpās. Mēģinājumu laiki saskaņoti ar kinoteātra „Vidzeme" vadītāju A. Noviku: pirmdienās un trešdienās no pulksten 14.30 līdz pulksten 18.30 bērniem.
Dome atļāva izmantot kinoteātra „Vidzeme" telpas sarīkojumu deju kolektīva „Rondo" mēģinājumiem saskaņā ar Madonas novada pašvaldības apstiprināto telpu nomas cenrādi, kā arī piemērot 100% atlaidi nomas maksai par Madonas kultūras nama filiāles kinoteātra „Vidzeme" lielās zāles izmantošanu mēģinājumiem bērnu nodarbībām.


09.10.2019.