Atsavinās nekustamo īpašumu
Aizvadītajā Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma Ozolkalna ezermala atsavināšanu. 16. jūlijā Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldē saņemts iesniegums ar lūgumu iegādāties nekustamo īpašumu Ozolkalna ezermala. Nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas mērķis - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
Izstrādājot Liezēres pagasta teritorijas plānojumu, zemesgabalam Ozolkalna ezermala tika noteikta teritorija ar publiskas pieejas ūdeņiem un publiskās peldvietas statuss.
Ņemot vērā, ka publisko peldvietu un publisko pieeju ūdeņiem Liezēres pagasta pārvalde ir izveidojusi uz cita pašvaldībai piederoša zemesgabala Liezēres ezermala, publiskās peldvietas izveide uz zemesgabala Ozolkalna ezermala nav nepieciešama un pašvaldībai nav nepieciešams saglabāt īpašumu pašvaldības funkciju veikšanai.
Dome ārkārtas sēdē nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ozolkalna ezermala Liezēres pagastā. Tika uzdots Liezēres pagasta pārvaldei pēc nekustamā īpašuma novērtēšanas virzīt jautājumu par nekustamā īpašuma izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu uz kārtējo uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas sēdi.
Lēmums tika pieņemts ar balsu vairākumu („atturējās" deputāts Andrejs Ceļapīters).


14.08.2019.