Piešķir līdzekļus
Dome ir izskatījusi jautājumu par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādei. Pašvaldībā tika saņemts skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītājas Regīnas Cirveles iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu grāmatu vākojamās plēves 12 ruļļu iegādei. Madonas novada skolu bibliotekāri aktīvi izmanto grāmatu vākošanas ierīci, lai sekmīgi nodrošinātu šīs ierīces pielietojumu un mācību grāmatu saglabāšanu, nepieciešams iegādāties apvākošanas plēvi.
Dome nolēma piešķirt finansējumu 550 eiro apmērā vākošanas plēves iegādei darbam ar grāmatu vākošanas ierīci Madonas novada pašvaldības skolām no budžetā mācību līdzekļiem paredzētā finansējuma.


11.06.2019.