Apvienos zemes vienības
Madonas novada dome kārtējā sēdē 25. aprīlī izskatīja jautājumu par zemes vienību sadali un apvienošanu valsts vietējam autoceļam V880 „Bērzaune-Viesūnēni-Zīdiņi". Madonas novada pašvaldības investīciju plānā ir iekļauts projekts par publisko ceļu izbūvi uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. Šī projekta ietvaros šobrīd notiek dokumentu sakārtošana, lai iegūtu Madonas novada pašvaldības īpašumā minētā valsts vietējā autoceļa posmu no km 0,00 līdz km 0,11 un ar to saistīto ceļa zemes nodalījuma joslu. Tomēr, ņemot vērā kokapstrādes uzņēmuma SIA „Latvāņi" vajadzības un to, ka nedaudz tālāk atrodas vēl vairāki uzņēmēji, būtu nepieciešams sakārtot arī šī valsts vietējā autoceļa posmu no km 0,11 līdz km 0,45, pirms tam to iegūstot un ar to saistīto ceļa zemes nodalījuma joslu Madonas novada pašvaldības īpašumā.
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi VAS „Latvijas Valsts ceļi" vēstuli, kurā tā piekrīt bez atlīdzības tos nodot Madonas novada pašvaldības īpašumā. Tāpat ir saņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi" vēstule, kurā tā lūdz veikt Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības sadali un iekļaušanu nododamā valsts īpašuma sastāvā.
Dome nolēma piekrist Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības sadalei divos zemesgabalos ar platībām 3,3 ha un 0,7 ha (zemesgabalu platības var tikt precizētas pie to kadastrālās uzmērīšanas), kā arī atdalīto zemesgabalu 0,7 ha platībā pievienot pie Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības, izveidojot jaunu zemes vienību ar platību 0,9 ha, kurai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Savukārt zemesgabalu ar platību 3,3 ha dome nolēma saglabāt nekustamā īpašuma „Autoceļš V880" Bērzaunes pagasts, Madonas novads, sastāvā un noteica tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.


15.05.2019.