Apspriež jauno tarifa projektu
1. februārī Madonā novada pašvaldības ēkā notika Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) rīkotā uzklausīšanas sanāksme par AS „Madonas ūdens" iesniegto vienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu visā uzņēmuma apkalpes zonā. Tas paredz noteikt maksu ūdensapgādes pakalpojumam 1,18 EUR/m3 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojumam - 1,48 EUR/m3 (bez PVN).
Tarifa apstiprināšanas gadījumā šāda maksa būs visā uzņēmuma apkalpes zonā - Madonas pilsētā; Lazdonas ciemā; Sarkaņu pagasta Biksēres, Sarkaņu un Poļvarkas ciemā; Ošupes pagasta Ošupes un Degumnieku ciemā; Liezēres pagastā; Dzelzavas pagastā; Ļaudonas pagastā; Praulienas pagastā; Barkavas pagasta Barkavas un Stalīdzānu ciemā; Aronas pagasta Kusas un Lauteres ciemā.
Uzklausīšanas sanāksme lielu interesi iedzīvotāju vidū gan neizraisīja - tajā piedalījās vien daži interesenti.
Nedaudz arī pārsteidza, ka no pārvalžu vadītājiem uz tikšanos ar Regulatora un AS „Madonas ūdens" pārstāvjiem bija ieradies tikai Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, kaut gan tieši madoniešus jaunais tarifa projekts skar vismazāk, jo pēc tā stāšanās spēkā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu pat nedaudz samazināsies, bet par kanalizācijas pakalpojumu paliks līdzšinējā.
Tarifa kāpumu visvairāk izjutīs pagastu iedzīvotāji, jo īpaši Praulienā, Ļaudonā, Dzelzavā, kur gaidāms lielākais tarifa kāpums - tas palielināsies divas trīs reizes, un tas šeit skars ap 4-5% no AS „Madonas ūdens" klientu kopskaita. Arī Aronas un Barkavas pagastā būs jāmaksā vairāk: to šeit izjutīs attiecīgi 5% un 10% „Madonas ūdens" klientu. Toties tarifa samazinājums (par 2 centiem ūdenim), kā uzklausīšanas sanāksmē atzina AS „Madonas ūdens" valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks, attieksies uz 72%, bet palielinājums - uz 28% uzņēmuma klientu.
Taisnības labad gan jāpiebilst, ka līdzšinējais, var teikt, tirgus apstākļiem atbilstošs tarifs Madonā, tāpat Lazdonas ciemā ir spēkā jau daudzus gadus (pēdējās izmaiņas paaugstināšanas virzienā tika piedzīvotas 2012. gada 3. oktobrī). Tarifa palielināšanas lēcienu 2016. gadā klienti piedzīvoja arī Ošupes, Liezēres, Sarkaņu un Barkavas pagastā, kad maksa par ūdeni un kanalizāciju palielinājās vairākas reizes un toreiz rīkotās apspriešanas sanāksmes pagastos raisīja lielu interesi. Tika izteikta arī neizpratne, kāpēc maksa par ūdeni un kanalizāciju dažos pagastos uz pārējo fona ir tik maza. Jau toreiz tika solīts, ka visā „Madonas ūdens" apkalpes zonā būs vienots tarifs un tas varētu pat nedaudz samazināties, kā tas izstrādātajā jaunajā tarifa projektā arī ir.
Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Regulatora Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vadītāja Dace Čodare-Plaude, vecākās ekspertes Kristīne Breikša un Dace Burtniece, AS „Madonas ūdens" valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks, galvenā grāmatvede Ingūna Kreicberga, Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, divi Madonas pilsētas iedzīvotāji un pa vienam no Ļaudonas un Lazdonas pagasta.
Tā bija laba iespēja arī paplašināt redzesloku - gan par regulējamajiem ūdenssaimniecības veidiem, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa tiesisko regulējumu, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, tajā iekļautajām izmaksām un citiem jautājumiem.
Izsmeļošu skaidrojumu sniedza Regulatora Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vecākā eksperte Kristīne Breikša un AS „Madonas ūdens" valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks.

Lai informētu sabiedrību
- Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota ar mērķi, lai informētu sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par AS „Madonas ūdens" pagājušā gada 11. decembrī Regulatoram iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, tā izvērtēšanas procesu, uzklausītu sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu; tie visi tiks ņemti vērā, izskatot tarifu projektu.
Regulatoram ir dotas 120 dienas tā izskatīšanai un pieņemšanai, tai skaitā līdz 90 dienām tarifa projekta pamatotības izvērtēšanai - vai tas ir aprēķināts saskaņā ar tarifu noteikšanas metodiku, vai izmaksas ir atbilstošas, ekonomiski pamatotas un attiecināmas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ja komersantam jāsniedz papildu informācija, tad laika periods, kurā komersants (pakalpojuma sniedzējs) sagatavo nepieciešamo informāciju, netiek ietverts 90 dienu
tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.
Pēc tarifu projekta pamatojuma izvērtēšanas Regulatoram ir dotas vēl 30 dienas lēmuma pieņemšanai vai noraidīšanai. Pēc tam tas 10 dienu laikā jāpublicē „Latvijas Vēstnesī", jaunie tarifi spēkā var stāties ne agrāk kā 30. dienā pēc publicēšanas laikrakstā, - atklājot uzklausīšanas sanāksmi, uzsvēra Kristīne Breikša. Viņa informēja, ka visu tarifa projekta izskatīšanas laiku priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Regulatoram un arī komersantam - AS „Madonas ūdens", gan rakstot uz e-pastu, gan sūtot vēstuli.
Uzklausīšanas sanāksme tika protokolēta, protokols ir pieejams SPRK mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība", tāpat mājaslapā ir pieejams iesniegtā tarifa projekta kopsavilkums.

Kāpēc nepieciešamas tarifu izmaiņas
Savukārt AS „Madonas ūdens" valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks skaidroja, kāpēc nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas, analizēja
izmaksu pamatotību, pastāstīja par jau paveikto un iecerēm uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanā, lai nepieciešamība veikt tarifa izmaiņas nākotnē būtu pēc iespējas retāk.
- 2011. gadā „Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza Madonas pilsētā, Lazdonas pagastā un daļā Praulienas pagasta. 2012. gadā tika iesniegts un apstiprināts tagadējais spēkā esošais ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas tarifa projekts, ņemot vērā tālaika uzņēmuma apkalpes zonu un sniegtos apjomus. 2015. gadā AS „Madonas ūdens" apkalpes zona palielinājās Dzelzavas, Praulienas un Ļaudonas pagasta virzienā. Šie ir trīs pagasti, kuros gaidāms lielākais tarifa kāpums. Tas bija brīdis, kad, pārņemot pagastus, cerējām, ka tas notiks ātri un varēsim sagatavot jaunu vienotu tarifu visā uzņēmuma apkalpes zonā. Diemžēl reorganizācija
tik raiti, kā gribētos, nenoritēja, un process ieilga līdz 2017. gadam.
Kāpēc tarifs šajos pagastos netika palielināts pirms pārņemšanas?
2015. gadā, lai Dzelzavā, Ļaudonā un Praulienā izlīdzinātu tarifu (to noteiktu tādu pašu kā Madonas pilsētā) un palielinātu maksu par ūdeni un kanalizāciju, projekts bija jāiesniedz Regulatoram, jo tolaik tas apstiprināja tarifu arī tad, ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vienā no pakalpojuma veidiem nepārsniedza 100 000 m3 gadā, bet tas, kā zināms, ir garš process, tāpēc „Madonas ūdens", kopā ar pašvaldību pieņemot lēmumu par komunālo uzņēmumu reorganizāciju pagastos, apņēmās kādu laiku (gadu vai pusotru) pieciest zemos tarifus minētajos pagastos, taču tad nedomājām, ka šis process tā ieilgs. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc šajos trijos pagastos saglabājās zemie tarifi : Praulienas un Ļaudonas gadījumā - pat no 2011. gada, kur par ūdens un kanalizācijas kubikmetru kopā (bez PVN) bija jāmaksā 0,79 eiro (Praulienā) un 0,94763 eiro (Ļaudonā), - akcentēja Guntars Dambenieks.
Turpretī 2016. gadā, kad „Madonas ūdens" ūdenssaimniecību pārņēma Sarkaņu, Liezēres un Ošupes pagastā un pēc tam - arī Barkavas un Aronas pagastā, tarifs tika paaugstināts pirms pakalpojumu pārņemšanas, jo tad normatīvie akti ļāva tarifu pārskatīt arī novada pašvaldībai - ar nosacījumu, ja sniegtā pakalpojuma apjoms nepārsniedz 100 000 m3 gadā, līdz ar to šajos pagastos tarifa palielinājums tagad nebūs jūtams.
Salīdzinājumā ar 2012. gadu, kad tika apstiprināts patlaban spēkā esošais tarifs, AS „Madonas ūdens" apkalpes zona ir būtiski mainījusies, tai paplašinoties, ir mainījusies arī finansiālā situācija.
Salīdzinot 2012. gada datus ar 2018. gadu, lietotājiem piegādātā ūdens apjoms ir palielinājies par 45%, savākto notekūdeņu apjoms - par 46%. Par 122% ir izmainījušies ūdensapgādes tīklu garumi, par 73% - kanalizācijas tīklu garumi. Pakalpojumu lietotāju skaits palielinājies par 58%, bet vidējais darbinieku skaits uzņēmumā ir palielinājies tikai par 11%, kas liecina par veikto darba optimizāciju.
AS „Madonas ūdens" vadītājs raksturoja arī uzņēmuma un Madonas novada pašvaldības sadarbību, novērtējot to kā veiksmīgu.
- Izskatās, ka tagad esam saklausīti. Mūsu plānveida darbi, ko esam paredzējuši veikt pagastos, ir sadzirdēti. Kā labu piemēru varu minēt pērn pieņemto domes lēmumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu Sarkaņu pagastā, savienojot ūdensapgādes un kanalizācijās tīklus ar Madonas pilsētu (patlaban tiek izstrādāts projekts). Pagājušajā gadā dzeramajā ūdenī Sarkaņu pagastā atklājās sulfāti. To koncentrācija cilvēka veselībai nav bīstama, bet normatīvie akti mums uzliek par pienākumu to novērst. Savukārt attīrīšanas ietaises no Sarkaņiem pēc to demontāžas tiks pārceltas uz Ļaudonas ciema Aiviekstes labo krastu, kur to patlaban nav vispār, ir tikai septiķi, un ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto vairāk nekā 140 iedzīvotāju, - atzīmēja Guntars Dambenieks. Viņš uzsvēra, ka ar pašvaldību ir panākta vienošanās, ka arī „Madonas ūdens" pārstāvji piedalīsies investīciju budžeta veidošanā, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu tajos pagastos, kur tas ir aktuāli.

Jāizlīdzina arī ūdens kvalitāte
Tarifa projekta uzklausīšanas sanāksmē izraisījās arī diskusija. Ļaudonietis Valdis Beļaunieks uzsvēra: - Es saprastu, ja man un maniem kaimiņiem ūdens tarifu paaugstinātu līdz 50%, jo mēs visi ūdeni saņemam pa ūdensvadu, kas tika izbūvēts vēl pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā. Ūdens ir dzelžains, krāni aizsērē, skalojamā tvertne tualetē vismaz reizi divos mēnešos ir jāizjauc un jātīra. Ja visā „Madonas ūdens" apkalpes zonā tiek paredzēts vienots tarifs, tad kādēļ netiek izlīdzināta arī sniegtā pakalpojuma kvalitāte un tas pat netiek solīts. Nevar taču salīdzināt ūdens kvalitāti Madonas pilsētā un Ļaudonā!
AS „Madonas ūdens" vadītājs Guntars Dambenieks skaidroja, ka katrā pagastā ir savas atšķirības, bet Ļaudonā Aiviekstes abos krastos ir uzbūvētas atdzelžošanas iekārtas, un tās darbojas perfekti.
- Tas, ka mēs no atdzelžošanas stacijām padodam labu ūdeni, ir viennozīmīgi. Taču, realizējot ES projektus (mūsu uzņēmums Ļaudonā tos neīstenoja), ne visur izbūvēja jaunus ūdensapgādes tīklus, turklāt dažviet tie ir ļoti veci. Diemžēl izbūvēt jaunus tīklus pārskatāmā nākotnē diez vai varēsim atļauties. Arī ES fondu līdzekļi šim mērķim mazos ciematos nebūs vairs pieejami, - sacīja Guntars Dambenieks.
Savukārt Valdis Beļaunieks norādīja, ka problēma gan slēpjoties citur.
- Katrai neizdarībai ir savs vārds un uzvārds. Kad Ļaudonā tapa ūdenssaimniecības projekts, tika paredzētas divas kārtas. Taču projekts tika izstrādāts kabinetā pie galda, un netika ņemts vērā tas, ka Ļaudonas pagastā ir plūstošas smiltis. Visa projekta nauda tika iztērēta 1. kārtā, līdzekļu 2. kārtas īstenošanai vairs nepalika, līdz ar to daļai Ļaudonas ciema iedzīvotāju ūdens padeve joprojām tiek nodrošināta pa veco ūdensvadu, pie tam pagasta centrālajā ielā. Tagad gandrīz vai jādomā par savas akas izbūvi pagalmā, tas sanāks daudz lētāk un atmaksāsies, - uzsvēra Valdis Beļaunieks.
- Protams, mums no svara ir katrs klients, bet arī iedzīvotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties - izmantot mūsu uzņēmuma pakalpojumus vai ne. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, varētu mēģināt veikt tīklu skalošanu, - solīja Guntars Dambenieks.
Jāpiebilst, ka diemžēl noteikt atlaides arī par acīmredzami nekvalitatīvu ūdeni neļauj normatīvie akti. Var izstrādāt atsevišķu tarifa projektu Ļaudonas pagastā, bet pie salīdzinoši nelielā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma, visticamāk, tas būtu daudz lielāks, nekā to piedāvā izstrādātais vienotais tarifa projekts visā „Madonas ūdens" apkalpes zonā. Turklāt vienotu tarifu atbalsta arī Madonas novada pašvaldība.


08.02.2019.