Atzīst par starpgabalu
Madonas novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu. Izvērtējot Madonas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes, Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde konstatēja, ka zemes vienības „Vesetas iela 15a" ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0456 platība ir 0,0626 ha (mērīšanas rezultātā platība var tikt mainīta), kas ir mazāka par Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam noteikto minimālo zemes platību, līdz ar to zemes vienība atbilst starpgabala statusam.
Dome, ņemot vērā pašvaldības uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas atzinumu, 13 deputātiem balsojot „par", nolēma atzīt par starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0456 un noteikt kā pašvaldībai piekrītošu zemi.


13.06.2018.