Precizē robežu shēmu
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē izskatīja jautājumu par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, robežu shēmas precizēšanu. Kalsnavas pagasta pārvalde, veicot Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Robežnieki" ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 kadastrālo uzmērīšanu, konstatēja, ka robežojošās zemes vienības robežu plāns neatbilst attiecībā uz uzmērāmo zemes vienību pieņemtā lēmuma „Par zemes piekritību pašvaldībai" grafiskajam pielikumam.
Dome, 13 deputātiem balsojot „par", nolēma apstiprināt nekustamajā īpašumā „Robežnieki", Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7062 006 0014, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141, 2009. gada 29. decembra Madonas novada pašvaldības lēmumu 56.2. (protokols Nr. 17) „Par neapbūvētas lauku apvidus zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai Kalsnavas pagastā, par kurām noslēgti zemes nomas līgumi", precizētu grafisko pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.


13.06.2018.