Atdala un nosaka lietošanas mērķi
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē izskatīja jautājumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu. Kalsnavas pagasta pārvalde, veicot Madonas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Robežnieki" ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 kadastrālo uzmērīšanu, konstatēja, ka uz zemes vienības atrodas būve, kuras piederība nav noskaidrota, līdz ar to ir nepieciešams atdalīt zemesgabalu 0,04 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, ieskaitot to valsts rezerves zemēs.
Dome, 13 deputātiem balsojot „par", nolēma: atdalīt no Madonas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kalsnavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7062 009 0141 zemes daļu 0,04 ha platībā: pielikums Nr. 1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa; atdalīto zemes vienību ieskaitīt valsts rezerves zemēs, kā arī atdalītajai zemes vienībai piešķirt lietošanas mērķi 1001 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo daļu abus minētos lēmumus var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu abi lēmumi stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.


13.06.2018.