Kreditējas autoceļa pārbūvei
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ar projekta iesniegumu „Autoceļa Ezergali-Mežāres posma pārbūve un autoceļa Sāviena-Ķunci posma pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā" un finansējuma nodrošināšanu. Pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja deputātus informēja, ka ELFLA ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu konkursu. Konkursa ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.
- Madonas novada pašvaldībai ir izstrādāts projekta iesniegums „Autoceļa Ezergali-Mežāres posma pārbūve un autoceļa Sāviena-Ķunci posma pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā". Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 2,62 km garumā Madonas novada Ļaudonas pagastā.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, - skaidroja Klinta Galeja.
Autoceļa Ezergali-Mežāres posma un autoceļa Sāviena-Ķunci posma pārbūves izmaksas sastāda 173 933,64 eiro bez PVN, būvuzraudzības izmaksas -
3736 eiro bez PVN, arheoloģiskās uzraudzības izmaksas - 2130 eiro bez PVN, būvprojekta izstrāde - 5983,63 eiro bez PVN, autoruzraudzība - 660 eiro bez PVN un PVN - 39 153,08 eiro. Projekta kopējās izmaksas sastāda 225 596,35 eiro.
Lai īstenotu projektu, nepieciešams Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā, t. i., 22 559,64 eiro apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums - 203 036,71 eiro.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma: piedalīties ELFLA izsludinātajā projektu konkursā pasākuma „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros ar projekta iesniegumu „Autoceļa Ezergali-Mežāres posma pārbūve un autoceļa Sāviena-Ķunci posma pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā"; projekta kopējās izmaksas sastāda 225 596,35 eiro, t. sk. ELFLA finansējums - 203 036,71 eiro, Madonas novada pašvaldības finansējums - 22 559,64 eiro. Paredzētais avansa apmērs - 40 607,34 eiro; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 184 989,01 eiro apmērā; lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 184 989,01 eiro apmērā projekta īstenošanai


16.05.2018.