Piedalās projektu konkursā
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 pasākumā „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ar projekta iesniegumu „Autoceļa Silnieki-Dobsalas pārbūve un autoceļa Dravsalas-Auziņas-Trākši posma pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā" un finansējuma nodrošināšanu. Pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja deputātus informēja, ka ELFLA ir izsludinājis atklāto projektu iesniegumu konkursu. Tā ietvaros tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.
- Madonas novada pašvaldībai ir izstrādāts projekta iesniegums „Autoceļa Silnieki-Dobsalas pārbūve un autoceļa Dravsalas-Auziņas-Trākši posma pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā". Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt grants ceļu 5,75 km garumā Madonas novada Praulienas pagastā, - pastāstīja Klinta Galeja.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Autoceļa Silnieki-Dobsalas un autoceļa Dravsalas-Auziņas-Trākši posma pārbūves izmaksas sastāda 346 064,20 eiro bez PVN, būvuzraudzības izmaksas - 5856,00 eiro bez PVN, būvprojekta izstrāde - 11 059,59 eiro bez PVN, autoruzraudzība - 1320 eiro bez PVN un PVN - 76 502,96 eiro. Projekta kopējās izmaksas sastāda 440 802,75 eiro.
Lai īstenotu projektu, nepieciešams Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā, t. i., 44 080,28 eiro apmērā. ELFLA izmaksu līdzfinansējums - 396 722,47 eiro.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma: piedalīties ELFLA izsludinātajā projektu konkursā pasākuma „7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros ar projekta iesniegumu „Autoceļa Silnieki-Dobsalas pārbūve un autoceļa Dravsalas-Auziņas-Trākši posma pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā"; projekta kopējās izmaksas sastāda 440 802,75 eiro; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 361 458,25 eiro apmērā; lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 361 458,25 eiro apmērā projekta īstenošanai; aizņēmumu izņemt 2018. un 2019. gadā; aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.


16.05.2018.