Likvidē Madonas vakarskolu
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par Madonas vakara un neklātienes vidusskolas pievienošanu Madonas pilsētas vidusskolai. Pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne deputātus informēja par izglītojamo skaita samazinājumu Madonas vakara un neklātienes vidusskolā, kā arī MK noteikumu „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" ietekmi uz pedagogu darba samaksu, kas pie šobrīd esošā izglītojamo skaita neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas darbu.
- Madonas vakara un neklātienes vidusskolas kā atsevišķas izglītības iestādes pastāvēšana ir neekonomiska. Lai turpmāk nodrošinātu efektīvu mācību procesa organizāciju, Madonas vakara un neklātienes vidusskolu ir lietderīgi pievienot Madonas pilsētas vidusskolai, kuras telpās jau izglītības iestāde atrodas šobrīd un kura turpinās realizēt Madonas vakara un neklātienes vidusskolas pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, - skaidroja Solvita Seržāne.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma: likvidēt Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi „Madonas vakara un neklātienes vidusskola", pievienojot to Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Madonas pilsētas vidusskola"; nodot Madonas vakara un neklātienes vidusskolas pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programmas, kods 23011113, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas, kods 31011013, īstenošanu Madonas pilsētas vidusskolai; Madonas vakara un neklātienes vidusskolas likvidēšanu uzsākt ar 2018. gada 18. jūniju un pabeigt līdz 2018. gada 31. jūlijam; noteikt, ka Madonas pilsētas vidusskola ir Madonas vakara un neklātienes vidusskolas saistību, izņemot tiesību un pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, kā arī materiālo un nemateriālo vērtību pārņēmēja; uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ārim Vilšķērstam pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Madonas vakara un neklātienes vidusskolas direktori Varvaru Maksimčiku par izglītības iestādes likvidēšanu; uzdot Madonas vakara un neklātienes vidusskolas direktorei Varvarai Maksimčikai pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Madonas vakara un neklātienes vidusskolas darbiniekus par izglītības iestādes likvidēšanu.

14.03.2018.