Iegādājas nekustamo īpašumu
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža", Praulienas pagastā, zemes vienības „Dziesmu kalns", kadastra apzīmējums 70860 010 0300, iegādi. Pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde deputātus informēja, ka, attīstot Madonas novada pašvaldības projektu „Lielā Dziesmu vieta", nekustamajā īpašumā „Mācītāja Muiža", Praulienas pagastā, tika izvietots vides objekts „Latvija skan" no 2015. gada Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā vietā paredzēts izvietot vēl citus vides objektus, kā arī nepieciešama teritorijas pastāvīga uzturēšana.
- Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža" īpašnieks ir Madonas evaņģēliski luteriskā draudze, projekta turpmākai attīstībai un ilgtspējai Madonas novada pašvaldībai ir nepieciešams iegūt īpašumā nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža" zemes vienību „Dziesmu kalns" ar kopējo platību 2,1 ha. Pēc zemes vienības „Dziesmu kalns" reģistrēšanas Valsts zemes dienestā tiks veikta nekustamā īpašuma vērtēšana, - skaidroja Ilona Gleizde.
Nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža" zemes vienība „Dziesmu kalns" ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību - pildīšanai. Tālākai īpašumu izmaiņu reģistrēšanai zemesgrāmatās ir nepieciešams pirkuma līgums ar zemes īpašnieku Madonas evaņģēliski luterisko draudzi par nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža" zemes vienības „Dziesmu kalns" pirkšanu par tirgus vērtību.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma: pirkt nekustamā īpašuma „Mācītāja Muiža", Praulienas pagastā, Madonas novadā, plānoto zemes vienību „Dziesmu kalns" ar kopējo platību 2,1 ha par tirgus vērtību, kas noteikta sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma vērtējumā, pašvaldības funkcijas pildīšanai.


14.03.2018.