Nosaka zemes lietošanas mērķi
Madonas novada pašvaldības domes sēdē tika lemts par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Praulienas pagastā. Madonas novada būvvaldes vadītājs Andris Rieba ziņoja, ka pašvaldība izskatīja ZS „Kalna Rubeņi" 2018. gada 11. janvāra iesniegumu ar lūgumu noteikt iznomātajai zemes platībai 2,7 ha un 12,9 ha platībā lietošanas mērķi.
Dome nolēma: iznomātajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības daļai ar kopējo platību 2,7 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; iznomātajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības daļai ar kopējo platību 12,9 ha noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101.

13.02.2018.