Ļaudonieši iztaujā potenciālos pārvaldniekus
Madonas novada pašvaldībā pēdējā gada laikā aizpildīt nācies jau trīs pagastu pārvalžu vadītāju vakantos amatus, un šis process apliecina, ka liela interese par amatu ir ne tikai potenciālajiem tā ieņēmējiem (pretendentu skaits katru reizi rakstāms ar diviem cipariem), bet arī pagastu iedzīvotājiem. Arī Ļaudonas pagasts, kur pēc pārvaldes iepriekšējās vadītājas Ilzes Dreimanes aiziešanas citā amatā bija izveidojusies vakance, nebija izņēmums, un 9. janvārī uz tikšanos ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajiem kandidātiem - Valdi Beļaunieku, Artūru Portnovu un Rūdolfu Pulksteni - Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzeja zālē bija pulcējusies aptuveni septītā daļa no 1330 reģistrētajiem pagasta iedzīvotājiem.
Tikšanās ievadā, kā ierasts, katrs pretendents plašāk iepazīstināja ar savu redzējumu par pagasta attīstību, un daudzas no prezentācijās minētajām idejām vēlāk jau tika plašāk skaidrotas, iedzīvotājiem uzdodot konkrētus jautājumus.
Valdis Beļaunieks, norādot, ka lielu ražošanas uzņēmumu pagastā, visticamāk, nebūs, akcentēja lauksaimniecības, lopkopības un mežsaimniecības potenciālu, kam varētu piepulcēties arī netradicionālās lauksaimniecības veidi, kā, piemēram, jau divi pagasta teritorijā esošie briežu dārzi.
Gan Valdis Beļaunieks, gan abi pārējie kandidāti uzsvēra arī asfaltētā ceļa nozīmi, kas bija viens no karstākajiem tikšanās tematiem.
Attiecībā uz pārvaldes tiešajiem darba pienākumiem uzsvars, viņaprāt, liekams uz pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī pagastā esošo iestāžu darbības nodrošināšanu, gan pievēršot uzmanību pagastā esošo graustu sakārtošanai vai nojaukšanai, gan domājot par dzīvojamā fonda paplašināšanu. Šobrīd brīvu dzīvokļu pārvaldei tikpat kā nav, taču tie nepieciešami, lai varētu piesaistīt jaunos speciālistus - skolotājus, mediķus. Valdis Beļaunieks aktualizēja arī nepieciešamību pēc zobārsta, un šo ideju atbalstīja arī abi pārējie pretendenti.
Rūdolfs Pulkstenis gan piebilda, ka racionālāks risinājums būtu nevis stacionāra, bet mobila kabineta ierīkošana, no kā ieguvēji būtu arī citu pagastu iedzīvotāji.
Lai visas ieceres pagastā varētu raiti īstenot, Valdis Beļaunieks rosināja izveidot Ļaudonas pagasta iedzīvotāju konsultatīvo padomi.
- Tajā darbotos noteikts skaits pagasta iedzīvotāju izvirzītu dažādu jomu pārstāvju, kas, piemēram, reizi mēnesī sanāktu kopā un pārrunātu būtiskākos ar pagasta attīstību saistītos risināmos jautājumus. Daudzas galvas ir gudrākas par vienu, - minēja Valdis Beļaunieks.
Arī Artūrs Portnovs, uzrunājot ļaudoniešus, uzsvēra, ka iedzīvotāju savstarpējai komunikācijai ir liela nozīme. Viņš sacīja, ka pārvaldes vadītājam ar iedzīvotājiem jātiekas biežāk nekā divas reizes gadā, un labs līdzeklis gan viedokļu, gan derīgas informācijas paušanai (kā, piemēram, pagasta uzņēmumos pieejamās vakances) būtu interneta portāls.
Artūrs Portnovs neslēpa, ka gadījumā, ja kļūs par pārvaldes vadītāju, uzsvaru liks uz cilvēku saliedēšanu un patīkamas dzīves vides radīšanu pagastā.
- Neesam tik daudz, lai nespētu cits citu uzklausīt, sanākt kopā, iesaistīties pasākumos. Cilvēkam jāsajūt piederība Ļaudonas pagastam. Pats esmu ļaudonietis. Esmu gatavs te atgriezties un strādāt, lai paceltu dzīves līmeni pagastā, jo ticu, ka šai vietai piemīt potenciāls, - sacīja Artūrs Portnovs.
Arī viņš kā priekšnoteikumu vietas attīstībai minēja nepieciešamību ceļu asfaltēt, kā arī Ļaudonas vidusskolas saglabāšanu.
Rūdolfs Pulkstenis savu uzrunu sāka ar vārdiem: „Lielākais jautājums man varētu būt - kas es tāds esmu?", jo atšķirībā no pārējiem pretendentiem viņa saistība ar Ļaudonu ir bijusi ļoti maza.
- Ļaudonu sāku iepazīt pirms trim gadiem, kad kopā ar brāli nodibinājām saimniecību un sākām audzēt griķus, kā arī citus kultūraugus. Strādāju Rīgā, taču, pieaugot ģimenei, esam ar sievu sapratuši, ka Rīga nav piemērotākā vieta, kur ģimenei dzīvot, tādēļ vēlamies pārcelties, - situāciju skaidroja Rūdolfs Pulkstenis.
Raugoties uz pagasta attīstību, Rūdolfs Pulkstenis kā vienu no mērķiem minēja Ļaudonas pansionāta paplašināšanu par vismaz 100 vietām, kas radītu jaunas darbavietas, modernizētu pansionātu, kā arī dotu finansiālu pienesumu novada budžetam. Tiesa, tikšanās gaitā daži ļaudonieši apšaubīja iespēju īstenot tik ambiciozu mērķi.
Pie veicamajiem darbiem Rūdolfs Pulkstenis pieskaitīja arī dzīvojamo māju siltināšanu, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas iespējamo šaurāko specializēšanos kādā no virzieniem, kas, viņaprāt, varētu būt IT joma, un ekotūrisma attīstīšanu pagastā.
Amata kandidātu prezentācijām sekoja jautājumu daļa, kas laika ziņā bija apjomīgākā no vairāk nekā divas stundas ilgās tikšanās daļām. Tiesa, tā sākās ar anonīmu viedokli/jautājumu, ko kāds bija izdrukājis, ievietojis aploksnē un adresējis katram pretendentam. Tajā iepriekšējai pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei tika pārmesta pagasta iestāžu darbinieku un iedzīvotāju šķirošana savējos un pārējos un pretendentiem tika vaicāts, vai arī viņi šādu praksi turpinās. Uz anonīmo un provokatīvo jautājumu katrs kandidāts atbildēja, sakot, ka šādas šķirošanas nebūs, taču, kā trāpīgi komentēja Rūdolfs Pulkstenis - „kurš gan atzītu, ka tā darīs?".
Turpmākā jautājumu un atbilžu daļa sastāvēja gan no konkrētiem jautājumiem pretendentiem, gan viedokļu un redzējumu paušanas, kas šādās tikšanās reizēs ir neizbēgami.
Bija vairāk Madonas novada centrālajai administrācijai adresēts jautājums par izmaiņām pagasta amata vienību sarakstos. Tam sekoja plašāks jautājums par ekotūrisma potenciālu Ļaudonas novadā, kas pārauga jau konkrētā viedoklī par pastāvīgi strādājoša ēdināšanas uzņēmuma trūkumu Ļaudonā, ko izjūt gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji. Šajā jautājumā gan domas atšķīrās, jo ne visi piekrita, ka tūrisma plūsma būs tik plaša, lai ēdināšanas uzņēmums pagastā varētu rentabli darboties.
Arī citi jautājumi aptvēra plašu problēmu loku - pagastā esošo graustu sakārtošana, vai nepieciešams rīkot pagasta svētkus, kā cīnīties ar bezdarbniekiem, kas drebošām rokām no veikala nes ārā bubeņus, u. c.
Pretendentiem tika vaicāts arī par viņu nolūkiem attiecībā uz mūžizglītību (augstākā izglītība šobrīd ir tikai vienam no kandidātiem - Artūram Portnovam) un dzīvošanu Ļaudonā (tikai Valdis Beļaunieks dzīvo Ļaudonā, taču iespēju pārcelties uz dzīvi pagastā izskata arī abi pārējie kandidāti). Kāds ļaudonietis arī aicināja pārvaldes vadītāja izvēlē vadīties pēc tā, cik potenciālais pašvaldības darbinieks ir saimnieciski domājošs.
Protams, kā jau tika minēts, visvairāk laika tika veltīts divu jautājumu apspriešanai, un to iztirzāšanā iesaistījās arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, kas kopā ar vairākiem domes deputātiem apmeklēja tikšanos.
Pretendentiem tika vaicāts, kā viņi saskata turpmāko A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas pastāvēšanu un ko viņi zina par pašu Andreju Eglīti, kura vārdā vidusskola nodēvēta. Lielākoties atbildēs skanēja viedoklis, ka par vidusskolas statusa saglabāšanu būtu jācīnās līdz pēdējam, taču valsts politika attiecībā uz skolu tīkla reformēšanu šobrīd ir vērsta uz minimālā klašu piepildījuma noteikšanu, kā arī aizliegumu turpmāk pašvaldībām ar šķērssubsīdijām pabalstīt pedagogu atalgojumu tajās skolās, kur skolēnu skaits ir nepietiekams.
Jautājumā par ceļa asfaltēšanu vai vismaz melnā seguma uzklāšanu varēja saklausīt plašāku viedokļu atšķirību, kas gan vairāk bija jūtama nevis pretendentu atbildēs, bet iedzīvotāju teiktajā. Kā zināms, pērn pārvaldes pieprasījums tika gatavots un iedzīvotāju paraksti vākti par valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna ceļa posma Jaunkalsnava-Ļaudona-Mūrnieki asfaltēšanu, taču daži rosināja atgriezties pie idejas par valsts vietējās nozīmes autoceļa V841 Madona(Lazdona)-Ļaudona-Jēkabpils asfaltēšanu un vēl citiem risinājumiem, tādējādi rādot, ka pašu ļaudoniešu vidū šajā jautājumā nav vienprātības. Pārvaldes vadītāja amata pretendenti, ņemot vērā to, ka Satiksmes ministrijas atbilde par ceļa asfaltēšanu nav pozitīva, pieļāva iespēju, ka šim jautājumam varētu pievērst plašāku sabiedrības uzmanību, rīkojot protesta akcijas un piesaistot plašsaziņas līdzekļus, savukārt novada domes priekšsēdētājs minēja, ka aktīvi tiks turpināts dialogs par, iespējams, ne tikai Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem vien interesējošā autoceļa P82 posma asfaltēšanu pārredzamā nākotnē.
Pēdējais vārds, noslēdzot tikšanos, piederēja bijušajai Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Dreimanei, kas pauda savu viedokli par katru no kandidātiem. Viņa neslēpa, ka ar Valdi Beļaunieku iepriekšējo astoņu gadu laikā konfliktsituāciju nav trūcis. Rūdolfu Pulksteni, pēc Ilzes Dreimanes domām, Ļaudonas pagastam nevajadzētu pazaudēt, taču par savu favorītu viņa nosauca Artūru Portnovu, kas jau līdz šim ir daudz iesaistījies Ļaudonas sabiedriskajā dzīvē, un viņa redzējums par pagasta attīstību pārliecina.
Kā zināms, galīgo lēmumu par pārvaldes vadītāja apstiprināšanu pieņems Madonas novada pašvaldības dome, un lēmuma pieņemšana, domājams, notiks 25. janvārī. Cik liela ietekme uz katra deputāta lēmumu būs tikšanās laikā ar iedzīvotājiem gūtajiem iespaidiem, var tikai minēt. Skaļus ļaudoniešu aplausus savu reizi izpelnījās katra pretendenta atbildes.

12.01.2018.