Uzmirdz Ērgļu amatiermākslas kolektīvi
Ērgļu novadā dzīvo ne tikai čakli darba darītāji, bet arī cilvēki, kas brīvajā laikā aktīvi iesaistās pašdarbībā - dejo, dzied, spēlē teātri, auž. Bieži kāds no viņiem darbojas pat vairākos kolektīvos. Tikai pašdarbnieks zina, cik pūļu un darba pielikts, lai sanāktu iecerētais un skatītājs priekā uzgavilētu.
Zvaigznes dienā Ērgļu saieta namā sanāca kopā visi novada amatiermākslas kolektīvi, lai priecētu cits citu ar priekšnesumiem un pabūtu kopā pie svētku galda. Saviesīgais vakars „Uzmirdz zvaigznes" sākās ar jauktā kora „Ērgļi" (diriģents Ralfs Šmīdbergs) dziesmu „Mazu brīdi pirms", kas izskanēja, mirdzot sveču liesmiņām. Emocionālā J. Lūsēna dziesma radīja gaišu noskaņu, lai pēc tās pateiktos kādam īpašam Zvaigznes dienas eņģelim, kas dāvāja radošajai Ilutai Žīgurei jaunu vijoli. Paldies nesavtīgajam labvēlim no Ērgļu amatiermākslas kolektīvu saimes par sarūpēto pārsteigumu un atbalstu amatiermākslas attīstībai! Ilutai un viņas ģimenei tas bija īpašs brīdis un patiess Ziemassvētku brīnums!
Šajā vakarā priecēja mazie: bērnu vokālais ansamblis „Ķipari" (vadītāja Ieva Vilnīte) un deju kolektīvs „Pienenīte" (vadītāja Antra Grinberga), kā arī sporta deju kolektīva „Vizbulīte" lielākie pāri (vadītāja Sandra Avotiņa). Bērnu priekšnesumos lūkoties ir dubults prieks, jo viņus caurstrāvo patiesums un dabiskums.
Ērglēnieši allaž bijuši čakli dancotāji. Antras Grinbergas vadītie kolektīvi „Rūdis" un „Rūdolfs" rādīja dejas no simtgades Dziesmu svētku repertuāra, savukārt Mārītes Taškānes vadītie „Pastalnieki" bija sagatavojuši jautru rūķu deju. Dāmu deju grupa „Varbūt" (vadītāja Antra Grinberga), kā vienmēr, elegantos tērpos un ar izsmalcinātu šarmu. Ar īpašām emocijām tika sagaidītas vēderdejotājas Līga Krastiņa un Justīne Kindzuļe-Tirzmale, viņu vadītāja Rudīte Pavlovska. Pasākumā nebija deju kolektīva „Ērgļu jaunieši" (vadītāja Antra Grinberga) un Ērgļu un Sausnējas līnijdejotāju (vadītājas Emma Cera, Baiba Bistere, Anita Sarmone). Paldies kuplajai dancotāju saimei, jo - kas kustīgs, tas lustīgs!
Ar dziesmu draugos ir tautas mūzikas kopas „Pulgosnieši" dalībnieki, kurus no rudens vada Vineta Dāve. Viņi bija sagatavojuši apsveikuma kuplejas visiem Ērgļu pašdarbības kolektīviem. Sausnējas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pīlādzītis" (vadītājs Ernests Āders) pasākumā nepiedalījās, bet nosūta katram sveicienus jaunajā gadā. Jumurdā aktīvi darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi" (vadītāja Ieva Vilnīte), kas šoreiz bija nepilnā skaitā, bet bieži priecē ar skanīgām balsīm un priekšnesumu krāsainību.
Ērglēnieši ir enerģiski teātra spēlētāji, kurus vada režisore Terēza Kaimiņa, un čakli rokdarbnieki - audējas, kuru darbi skatāmi izstādēs un iedvesmo aust pārējos. Ērgļu vidējās paaudzes deju kolektīva „Rūdolfs" dejotājas katra ir noaudusi savus tautiskos brunčus. Ar tiem uzstājās, rādot kolektīva priekšnesumu. Tautas lietišķās mākslas studiju „Ērgļi" vada Sandra Lauberte. Ērgļos rosīgi darbojas arī pūtēju orķestris Pētera Leiboma vadībā. Šoreiz viņi nepiedalījās, bet, ja vajag, pūtēji ar skanīgo uzstāšanos allaž ienes pasākumos dzirksti un jautrību.
Kā pateicību kolektīvi saņēma saldumu paciņas, konfektes ar Ērgļu saieta nama logo un lielo svētku kliņģeri. Vakaru vadīja labsirdīgs un sirsnīgs Suņuks - Līga Stebere. Pēc kolektīvu priekšnesumiem bija balle, kuras laikā varēja izdejoties un būt kopā. Vislielākais paldies mūsu visu lielajai vadītājai Sandrai Avotiņai par viņas degsmi, vēlmi, lai Ērgļos kultūras pasākumi ir augstā līmenī, un par to, ka uz saieta namu nāk tik daudzi amatiermākslu mīloši ļaudis.

12.01.2018.