Madonas novada vēstis

Atļauj veikt atkritumu apsaimniekošanu

Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā „Pieterēni", Sarkaņu pagastā, Madonas novadā.
Pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde deputātus informēja, ka pašvaldība ir saņēmusi SIA „MadRok" valdes locekļa I. Roštoka iesniegumu ar lūgumu Madonas novada pašvaldības domei atļaut veikt atkritumu, kas klasificēti saskaņā ar Ministru kabineta „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus", apsaimniekošanu.

- Atkritumu apsaimniekošana plānota nekustamā īpašuma „Pieterēni", Sarkaņu pagasts, 1196 m2 ēkā un, pēc nepieciešamības, arī ārpus ēkas uz ūdensnecaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar lietusūdens kanalizāciju. Nomātā zemes platība ir 1,39 ha, bet atkritumu apsaimniekošana paredzēta laukumā ar asfaltbetona segumu ~ 0,1 ha platībā, - norādīja Ilona Gleizde.
Uzņēmuma darbības paplašināšanai nepieciešams apstiprināt uzglabāšanas vietu: „Pieterēni", Sarkaņu pagasts. SIA „MadRok" ir saņēmusi Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai. Piesārņojošā darbība: iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai, iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk, iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma atļaut SIA „MadRok" veikt atkritumu: nolietoti transportlīdzekļi, melnie metāli, krāsainie metāli, varš, bronza, misiņš, alumīnijs, svins, cinks, čuguns un tērauds, alva, jaukti materiāli, kabeļi, kuri neatbilst 170410 b klasei, bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei, citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei, svina akumulatori, nolietotas riepas, automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus, stikla iepakojums, stikls, papīra un kartona iepakojums, plastmasas iepakojums, plastmasa, būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei, savākšanu, šķirošanu, sagatavošanu pārstrādei un atļaut uzglabāt atkritumus uzglabāšanas vietā „Pieterēni", Sarkaņu pagasts.

Apstiprina projekta izmaksas

Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par izmaksu apstiprināšanu projekta „Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" ietvaros.
Pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa deputātus informēja, ka projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra būvdarbiem, cenu aptauja būvuzraudzības darbiem un aprīkojuma iegādei.
- Kopējās izmaksas būvniecībai (t. sk. būvuzraudzība) sastāda 46 140,30 eiro, aprīkojuma iegādei - 10 549,42 eiro. Projekta ietvaros paredzēts veikt telpu atjaunošanu, esošā trotuāra atjaunošanu un pandusu izbūvi Vesetas ielā 4, iegādāties specializēto aprīkojumu, mēbeles un sēžammaisus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 56 689,72 eiro (apstiprinātais projekta finansējums - 60 000 eiro), t. sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums - 24 500 eiro, Madonas novada pašvaldības finansējums - 32 189,72 eiro, - pastāstīja Indra Kārkliņa.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma apstiprināt projekta „Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" kopējās izmaksas 56 689,72 eiro apmērā, t. sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums - 24 500 eiro, Madonas novada pašvaldības finansējums - 32 189,72 eiro.
Deputāti šajā domes sēdē lēma arī par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" īstenošanai.
Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 56 689,72 eiro apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem projekta „Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā" īstenošanai.

Atbalsta dalību konkursā

Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par finansiālu atbalstu starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2017" Lietuvā.
Izskatījusi J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pedagoga Artūra Grandāna iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt audzēknes A. Kaškures dalību starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2017" Lietuvā, dome nolēma piešķirt finansējumu J. Norviļa Madonas mūzikas skolai 145 eiro apmērā dalībai starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā „Kaunas Sonorum 2017" Lietuvā no izglītības pasākumu budžetā projektu ieviešanai paredzētajiem līdzekļiem.

6.12.2017.