Piedalās projektu konkursā
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par projekta pieteikuma „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana saimniecībās Ļaudonas pagastā „Strīdus purvs" un Lazdonas pagastā „Smecere" iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa programmas „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" 8.5. aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa deputātus informēja, ka Lauku atbalsta dienests 2017. gada 9. oktobrī ir izsludinājis projektu konkursu „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" divās aktivitātēs: 8.4. aktivitāte „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un 8.5. aktivitāte „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".
- Izvērtējot un apkopojot situāciju, tika atlasītas divas teritorijas, kas atbilst 8.5. aktivitātes prasībām: Ļaudonas pagastā „Strīdus purvs" (8,82 ha) un Lazdonas pagastā „Smecere" (10,39 ha). Šajā aktivitātē tiek atbalstīta jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, kā arī valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienestā saskaņotu meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, - skaidroja Indra Kārkliņa.
Atbalsta pretendents ir Madonas novada pašvaldība. Atbalsta intensitāte: 70% Lauku atbalsta dienesta finansējums, 30% Madonas novada pašvaldības finansējums. Izmaksas uz 1 ha jaunaudžu retināšanai - 440 eiro.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa programmas „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" 8.5. aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" ar projekta iesniegumu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana saimniecībās Ļaudonas pagastā „Strīdus purvs" un Lazdonas pagastā „Smecere".
Projekta „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana saimniecībās Ļaudonas pagastā „Strīdus purvs" un Lazdonas pagastā „Smecere".kopējās izmaksas -
8452,40 eiro, t. sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums 5916,68 eiro, Madonas novada pašvaldības finansējums 2535,72 eiro.

Izsniedz atļauju derīgo izrakteņu ieguvei

Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Biksēre", iecirknim „Cīruļkalns", Sarkaņu pagastā.
Pašvaldības ceļu inženieris Edgars Gailums deputātus informēja, ka Madonas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „SONĀTE" iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība", bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Biksēre", iecirknī „Cīruļkalns".
Madonas novada pašvaldības dome nolēma izsniegt SIA „SONĀTE" bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Biksēre", iecirknī „Cīruļkalns", atļauju izsniedzot pēc valsts nodevas 142,29 eiro samaksas pašvaldības budžetā.

Atbrīvo no nomas maksas

Sēdē tika lemts par atbalstu pasākumam „Mūsu Latvijas Gaismas cilvēks Jānis Streičs".
Pašvaldības kultūras darba organizatore Inga Arāja deputātus informēja, ka Madonas novada pašvaldībā ir saņemts Madonas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spieta" vadītājas Anitas Kļaviņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas koncertuzveduma „Mūsu Latvijas Gaismas cilvēks Jānis Streičs" vajadzībām 2017. gada 4. novembrī.
- Pasākuma vajadzībām ir pieteiktas telpas mēģinājumam un koncertuzvedumam, kā arī palīgtelpas organizatoriskajām vajadzībām, - minēja Inga Arāja.
Madonas pilsētas kultūras nama maksas pakalpojumu cenas: Lielās zāles noma stundā: 42,69 eiro (bez PVN), 51,65 eiro (ar PVN); Mazās zāles (0. stāvs) noma mēģinājumiem stundā: 2,85 eiro (bez PVN), 3,45 eiro (ar PVN); Mazās zāles (2. stāvs) noma mēģinājumiem stundā: 2,85 eiro (bez PVN), 3,45 eiro (ar PVN).
Telpu nomas izmaksas aprēķinātas atbilstoši maksas pakalpojuma cenai par pakalpojuma veidu un sastāda kopā 435,51 eiro (bez PVN), 526,95 eiro (ar PVN).
Ar 26.01.2017. Madonas novada pašvaldības domes lēmumu „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu" pasākumam „Dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spiets"", plānotam 2017. gada novembrī Madonas pilsētas kultūras namā, ir iedalīti 850 eiro pasākuma muzikālajam noformējumam.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma atbrīvot no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas pasākuma „Dziedošo un muzicējošo ģimeņu „Spiets"" ietvaros koncertuzveduma „Mūsu Latvijas Gaismas cilvēks Jānis Streičs" organizēšanai.

15.11.2017.