Turpinās iesāktie darbi
16. jūnijā ar Madonas novada pašvaldības domes deputātu vairākuma atbalstu Agris Lungevičs tika ievēlēts par domes priekšsēdētāju. Nu jau ir aizvadītas vairāk nekā 100 dienas kopš viņa stāšanās amatā. Agris Lungevičs sarunā ar „Staru" atzina, ka tāda nosacīti iešūpošanās laika nav bijis, tā vietā - intensīvs darbs jau no pirmās dienas. Taču, viņaprāt, tas ir pozitīvi, jo ļāvis labāk iejusties.

- Ko izdevies šajā laika periodā izdarīt?
- Darbs lielākoties saistījies ar ES struktūrfondu apguvi, īstenojot jau uzsāktos investīciju projektus, un šajā ziņā esam diezgan tālu pavirzījušies uz priekšu. Nupat šodien (intervija notika 5. oktobrī. - Aut.) atklāja rekonstruēto Barkavas pamatskolas sporta zāli. Nesen tika pabeigti darbi Kusas un Ozolu ciemata bērnu rotaļu laukumos. Ar LAD finansējumu šobrīd septiņu ceļu posmos Dzelzavas, Sarkaņu un Ošupes pagastā notiek grants ceļu atjaunošana. Noslēgumam tuvojas SIA „Junge" ražotnes būvniecība, kurai ar pašvaldības atbalstu tiek pievilktas komunikācijas, bet nākamgad pavasarī tiks noasfaltēts arī piebraucamais ceļš. Pievedceļš tiek izbūvēts arī uz Saukas kūdras purvu. Drīzumā sāksies darbs pie Ļaudonas kultūras nama rekonstrukcijas, kam jānoslēdzas nākamā gada maijā. Ir arī citi darbi, pie kuriem nopietni strādāts, un jāsaka liels paldies pašvaldības speciālistiem, kuri aktīvi darbojās, lai šis process virzītos uz priekšu.
Labi pastrādāts arī sociālajā jomā. Priecē, ka pašvaldība domā par jaunu piedāvājumu ieviešanu. Nesen Dzelzavas pansionātā sākām piedāvāt pakalpojumu „Sociālā gulta", un jau šobrīd redzam, ka visas gultas ir aizpildītas. Skaidrs, ka minēto pakalpojumu nepieciešams paplašināt. Uz priekšu virzās arī ēkas Madonā, Parka ielā 6, kurā atradīsies krīzes centrs sievietēm bērna gaidībās un jaunajām māmiņām, siltināšanas projekts. Šajā ēkā atrodas arī zobārsta kabinets, un, paplašinot tā piedāvājumu, esam ieviesuši arī bērnu zobu higiēnista pakalpojumu, pēc kura novadā ir ļoti liela nepieciešamība. Pirms šo pakalpojumu piedāvāt, tikāmies ar zobārstniecības pakalpojuma sniedzējiem novadā, lai pārrunātu šo jautājumu un novērstu situāciju, ka pašvaldība ar savu pakalpojumu iejaucas uzņēmējdarbībā. Šāda prakse tiek īstenota arī citās jomās. Piemēram, nesen tikāmies ar karjeru izstrādātājiem, lai novērstu situāciju, ka pašvaldība ar saviem karjeriem traucē veiksmīgi darboties privāto karjeru izstrādātājiem. Iespējams, šādas tikšanās būs jārīko arī saistībā ar citiem sektoriem, kā, piemēram, būvniecība, ēdināšana utt. Pašvaldības un uzņēmēju vidū nepieciešams dialogs.
Pozitīva virzība uz priekšu ir vērojama arī komunālās saimniecības jomā, reorganizējot vietējos komunālos uzņēmumus un centralizējot ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu.
Sākotnēji gan bija plānots ātrāk uzsākt darbu pie nākamā gada budžeta veidošanas. Tas iekavējās, un tikai pēdējās nedēļās notiek aktīvs darbs pie tā.
Jāatzīst, ka nedaudz manu laiku ir aizņēmis arī darbs ārpus Madonas novada. Esmu ievēlēts ES struktūrfondu uzraudzības komitejā. Tas sniedz iespēju nepastarpināti sekot līdzi struktūrfondu apguvei, programmām, pieejamajam finansējumam.

- Liela sadaļa ir arī skolu tīkla reorganizācija.
- Vēlos izteikt lielu pateicību Madonas pilsētas vidusskolas direktorei Inesei Strodei un pašvaldības izglītības nodaļai par mācību darba uzsākšanu apvienotajā vidusskolā, kas nav bijis viegls process. Šobrīd esam iesnieguši Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas (MVĢ) projektu pieteikumus uz ERAF finansējumu. Patlaban kontroltāmes pārsniedz sākotnēji plānotās darbu izmaksas, kas pirmajā brīdī radīja nepatīkamu izjūtu, taču, veicot iepirkumu, izmaksām vajadzētu būt zemākām, līdz ar to paveikt varēs daudz. Projekti ir sagatavoti, ziemā varēsim sākt iepirkt darbus un ar nākamo gadu, pēc iespējas ātrāk, tos uzsākt. Par to, cik liels būs nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums, šobrīd vēl pāragri runāt, jo daudz ko noteiks iepirkums. Vienlaikus mums, iepērkot darbus, ir jāparedz viss, ko esam iesnieguši pilsētas skolu rekonstrukcijas projektu pieteikumos. Šobrīd gan neesam iesnieguši stadiona pārbūvi un mācību korpusu, savienojošo gaiteņu pārbūvi pilsētas vidusskolā un stadiona pārbūvi, sporta zāles pārbūvi un dienesta viesnīcas izveidi MVĢ. Šo darbu realizācija būs atkarīga no būvniecības cenām.

- Problēmas ar visa sākotnēji iecerētā paveikšanu rada finansējuma trūkums?
- Parādoties informācijai par ģimnāzijai un apvienotajai vidusskolai pieejamo finansējumu, kas bija 4,3 miljoni eiro, neizstrādājot kontroltāmes, prevalēja viedoklis, ka par šiem līdzekļiem varēs paveikt pilnīgi visu saplānoto. Detalizēti uzsākot darbu ar tāmēm un konkrētiem risinājumiem, situācija mainījās, un šobrīd šķiet, ka izmaksas būs lielākas. Projektētāju sākotnēji iedotās darbu izmaksas tik tiešām ir ļoti augstas un liedz īstenot pat pusi no plānotā, taču, iepērkot darbus, domājot par risinājumiem, ticu, ka varam izdarīt ļoti daudz. Problēmu par termiņu ievērošanu šobrīd nav, un virzāmies saskaņā ar skolu tīkla reorganizācijas plānu.

- Nesen noslēdzās pārvaldes vadītāju izraudzīšanās process divu pagastu pārvaldēs. Tas parādīja, ka novada iedzīvotāji aktīvi seko līdzi un vēlas iesaistīties jautājumos, kas skar viņu pagastu un novadu kopumā. Kā šo atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem paplašināt un padarīt efektīvāku?
- Bija ļoti patīkami redzēt, ka tikšanās ar pārvalžu vadītāju amata kandidātiem bija tik plaši apmeklētas un arī uzdotie jautājumi lielākoties bija konstruktīvi, veidojot kvalitatīvu diskusiju un viedokļu apmaiņu. Tas parāda, ka iedzīvotājiem nav vienalga, kas notiek viņu pagastā. Būdams domes priekšsēdētāja vietnieks, uzrakstīju rīkojumu, ka pārvalžu vadītājiem divas reizes gadā (pirms un pēc apkures sezonas) jāorganizē tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Diemžēl, ne vienmēr rīkojums ir pildīts, tādēļ, manuprāt, būtu vērts pie šī jautājuma atgriezties vēlreiz. Šajās sanāksmēs vajadzētu piedalīties domes vadībai un pašvaldības izpilddirektoram, kā arī, vadoties pēc jautājumu specifikas, atsevišķu nodaļu vadītājiem un speciālistiem. Šobrīd dienaskārtībā ir tikšanās Mārcienā, no turienes iedzīvotājiem esam saņēmuši vēstuli par pagastā samilzušām problēmām.

- Kāds iezīmējas nākamais gads pašvaldībā?
- Nākamais gads kopumā saistās ar trim pīlāriem. Pirmais - Madona 2018. gadā būs Jauniešu galvaspilsēta, kas vienlaikus ir gan pagodinājums, gan liela atbildība. Darbs pie pasākumu kopuma saistībā ar jauniešu lietām jau ir uzsākts. Otrais pīlārs ir Dziesmu un deju svētki. Pašvaldība, piesaistot ERAF finansējumu, ir parūpējusies par tērpu iegādi visiem kolektīviem, lai Madonas novads simtgades Dziesmu un deju svētkos būtu godam pārstāvēts. Un trešais pīlārs ir pati valsts simtgade, kas uzliek pašvaldībai dažādus pienākumus. Esam izveidojuši simtgades darba grupu, kuras locekļi regulāri sanāk kopā un plāno dažādas aktivitātes saistībā ar simtgadi. Nākamgad 4. maijā Madonā tiks rīkota Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta militārā parāde. Šim pasākumam būs nopietni jāgatavojas. Darba pilnas rokas būs visās nozarēs. Īpaši grūti būs ar izglītības jomu. Līdz šim pašvaldība varēja pārdalīt starp novada skolām valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Ar jauno mācību gadu to vairs nevarēs darīt, līdz ar to sabalansēt izdevumus pedagogu algām būs ļoti grūti. Jāgaida arī, ko saistībā ar klašu piepildījumu lems valdība. Ja tiks ieviests minimālais piepildījums 7.-9. klašu grupā, par ko šobrīd runā izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, var prognozēt, ka vairākās novada skolās šīs minimālās prasības nebūs iespējams izpildīt, līdz ar to nāksies domāt par sākumskolu modeli. Tas noteikti būs liels izaicinājums.

- Runājot par izaicinājumiem - kas ir nopietnākais izaicinājums turpmākajā domes un arī tavā darbā?
- (Pēc īsa pārdomu brīža) Kā centrālā jāmin skolu reorganizācijas pabeigšana, kas pilsētai un arī novadam kopumā ir ļoti būtisks jautājums. Attīstīt nepieciešams sportisko aktivitāšu kopumu, kas dod lielu pienesumu novadam. To var panākt, attīstot viesnīcu, sporta bāzu sektoru, kam Madonas novadā jau ir labs pamats. Izaicinājums būs arī darbavietu radīšana novadā. Šajā virzienā nepieciešams spert konkrētus soļus. Jau minēju „Junges" ražotni kā pozitīvo piemēru, kur, pašvaldībai sadarbojoties ar privāto uzņēmumu, ir iespējams panākt pozitīvu rezultātu. Šobrīd vēl nevaru to izpaust, taču ir arī citas iestrādnes par jaunu ražotņu veidošanu Madonas pilsētā un novada pagastos.
Visam iepriekšminētajam jārezultējas vienā mērķī - iedzīvotāju skaita saglabāšanā un, vēlams, arī paplašināšanā novadā. Līdz šim demogrāfiskie rādītāji ir bijuši ar kritumu, taču mūsu spēkos ir radīt apstākļus cilvēkiem, lai tie, kuri ir aizbraukuši, vēlētos novadā atgriezties, bet tie, kuri šobrīd dzīvo Madonas novadā, negribētu to pamest. Piekrītu, ka tas ir nopietns izaicinājums, taču izaicinājumam tādam ir jābūt.

11.10.2017.