Apstiprina saistošos noteikumus
Madonas novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījums Madonas novada pašvaldības 2012. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Madonas novada pašvaldībā" apstiprināšanu. Pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts deputātus informēja, ka ir nepieciešams veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Madonas novada pašvaldībā".
- To nepieciešams darīt, jo bezdarbnieku skaits ir samazinājies un pasākumā pieejamo vakanču skaits ir lielāks nekā Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku skaits, līdz ar to nav lietderīgi veikt bezdarbnieku atbilstības izvērtēšanu iesaistīšanai algotajos pagaidu darbos, - norādīja Āris Vilšķērsts.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma: apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījums Madonas novada pašvaldības 2012. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Madonas novada pašvaldībā"; uzdot administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; informācijas tehnoloģiju nodaļai publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pašvaldības mājas lapā internetā; noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis"; kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ā. Vilšķērstam.

11.10.2017.