"Cilvēki ir mūsu novada galvenā bagātība"
Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanās piedalījās 156 deputātu kandidāti. Ievēlēti tika 17, viens no viņiem - Madonas pilsētas 1. vidusskolas skolotājs ZIGFRĪDS GORA (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"). Viņa dzimtā puse ir Meirāni - absolvēta Meirānu astoņgadīgā skola, tad Lubānas vidusskola, ieguvis divas augstākās izglītības: vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācību pasniedzējs; ģeogrāfijas skolotājs. Par skolotāju Zigfrīds Gora strādājis Meirānu Kalpaka pamatskolā, Praulienas pamatskolā un Madonas pilsētas 1. vidusskolā, atbilstoši savai izglītībai un vajadzībai pasniedzot vēstures, ģeogrāfijas, filozofijas, politikas un tiesību, dabaszinību un deju stundas. Var droši sacīt, ka viņa iecerētais mērķis - kļūt par deputātu - ir pat pārsniegts, jo pirmajā Madonas novada pašvaldības domes jaunā sasaukuma ārkārtas sēdē, kas notika 16. jūnijā, Zigfrīds Gora tika ievēlēts par domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos.
Nu šajā amatā aizvadītas jau dažas nedēļas, gūts priekšstats par pildāmajiem pienākumiem, tāpēc, būdama Zigfrīda Goras audzēkne, izlēmu aicināt savu bijušo skolotāju uz sarunu par jaunajiem izaicinājumiem viņa dzīvē un darba pieredzē.

- Kas jūs pamudināja iesaistīties politikā?
- Atbildība par to, kas notiek manā valstī, manā novadā. Bažas rada sabiedrības un varas atsvešināšanās - neuzticēšanās ne lēmējvarai, ne izpildvarai, maza interese par notiekošo politikā. Uz to norāda gan zema iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās, gan pilsoniskās sabiedrības pienesums valsts pārvaldē. Tā ir bīstama parādība, kas apdraud demokrātiju un reizē ir drauds valsts suverenitātei.

- Ko vēlējāties panākt, mainīt vai uzlabot, izvirzot savu kandidatūru deputāta amatam?
- Labas pārvaldības principu ieviešana varas un iedzīvotāju saskarsmē veicinātu pilsoniskas sabiedrības attīstību. Tā rezultātā pieņemtie lēmumi atspoguļotu iedzīvotāju gribu. Uzticēšanās varai ir priekšnoteikums harmoniskas sabiedrības attīstībai, kas veicinās dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

- Esat ievēlēts par Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Kas mainīsies jūsu dzīvē?
- Mana dzīve ir apmetusi kūleni! Viss mainīsies - gan ikdienas ritms, gan darba pienākumi, gan cilvēki, ar kuriem kopā strādāšu. Taču pats galvenais - atbildība! Atbildība par novada cilvēku dzīves kvalitāti turpmākajos četros gados. Paldies visiem, kas ir atbalstījuši politisko partiju Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!"-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pašvaldību vēlēšanās!

- Vai lēmumu iesaistīties politikā - nu jau augstākā līmenī - atbalstīja arī ģimene?
- Noteikti. Mans ikdienas ritējums ir mainījies - tas būtiski ir ietekmējis manu klātesamību ģimenes ikdienā. Ģimene ir devusi man lielu atbalstu, pieņemot šo izaicinājumu.

- Kādi ir pirmie iespaidi, veicot jaunos pienākumus domē?
- Darbs, kas ir krasi atšķirīgs no iepriekšējās darba pieredzes: lielāka atbildība par saviem lēmumiem, izpratne par notiekošo novadā kopumā, spēja izvērtēt visdažādākās dzīves situācijas.

- Izglītība, kultūra un sociālie jautājumi būs sfēras, kurās vadīsiet darbu novadā. Vai jau esat apjautis, kādi būs darbi, kas šajās jomās jāuzsāk no jauna, un kādi -
jāturpina?

- Esmu jaunajā amatā tikai trīs nedēļas, pirms tam neesmu tieši darbojies novada pārvaldības procesos. Tāpēc noteiktas atbildes par to, kas un kad būs manā pārraudzībā nodotajās jomās, būtu neapdomīgi izteikt. Primārais uzdevums ir uzraudzīt, izvērtēt un attīstīt iepriekšējā sasaukuma domes pieņemtos lēmumus par nepieciešamajiem darbiem šajā gadā. Tajā pašā laikā ir jāizvērtē kultūras, sociālo un izglītības pakalpojumu kvalitāte novadā kopumā, kas ļaus izvirzīt jau reālus uzdevumus nākotnē. Izglītība, kultūra, pārvaldība ir jomas, kurās pats esmu savulaik darbojies: esmu strādājis par skolas direktoru, bijis deputāts Madonas rajona Indrānu pagastā, vairāk kā 20 gadus vadu tautisko deju kolektīvu. Darba pieredze palīdzēs izprast un risināt uzdotos izaicinājums.

- Kādas, jūsuprāt, būs galvenās grūtības, ar ko saskarsies jaunā dome?
- Domē ievēlēti deputāti no septiņām partijām. Tas, iespējams, var radīt domstarpības dažādu jautājumu risināšanā. Taču, izvērtējot katras partijas programmu, nav būtiski lielu atšķirību galveno mērķu uzstādījumiem - tie visi ir par novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Viedokļi dalās par darbības veidiem un veicamo darbu prioritātēm - kā šie mērķi sasniedzami. Esmu pārliecināts, ka domes deputāti atradīs kompromisus lēmumu pieņemšanā, jo visi taču darbosies iedzīvotāju labā. Ļoti svarīgi ir katram deputātam ar cieņu novērtēt citu viedokli un, produktīvi komunicējot, nonākt pie problēmu risinājuma.

- Pirmais konkrētais darbs, ko vajadzētu darīt domei?
- Turpināt iesāktos darbus. Domei kļūt par labi organizētu un pragmātisku lēmējinstitūciju.

- Jūsu partijas priekšvēlēšanu programmā minēts, ka katrs novada iedzīvotājs būs jūsu darbības prioritāte. Kā domājat uzklausīt iedzīvotāju viedokli?
- Pirmkārt, katram pašvaldības pieņemtajam lēmumam jābūt zināmam un izprotamam ikvienam novada iedzīvotājam. Tas nozīmē, ka varai ir jākomunicē ar sabiedrību, izmantojot medijus vai arī tieši uzrunājot cilvēkus. Otrkārt, pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem, kas skar novada iedzīvotājus kopumā, jābūt sabiedrībā akceptētiem, t.i., vismaz iedzīvotāju lielākās daļas atbalstītiem. Lai tas notiktu, varai ir jātiekas ar cilvēkiem un jāskaidro, jādiskutē par konkrētas problēmas risinājuma veidu. Treškārt, Madonas novadā ir vairāk nekā 25000 iedzīvotāju, kas dzīvo gan Madonas pilsētā, gan ciematos, lauku viensētās. Neskatoties, kur cilvēks dzīvo, tam ir jāsaņem vienādi kvalitatīvs pašvaldības atbalsts dzīves līmeņa uzlabošanai.

- Informācija www.madona.lv vēsta, ka tikšanos ar Jums var saskaņot pa norādīto telefonu. Vai plānojat arī cita veida komunikāciju ar Madonas novada iedzīvotājiem?
- Komunikācija ar sabiedrību ir viena no manām darba prioritātēm. Esmu atvērts jebkuram saskarsmes veidam ar iedzīvotājiem: iedzīvotāju sapulces, individuālas sarunas, piedalīšanās dažādos pasākumos, diskusijas utt.

- Jūsuprāt, ar ko var lepoties Madonas novads?
- Tie ir mūsu novada cilvēki, kas ar savu darbu nodrošina ne tikai savu dzīvi, bet arī visas sabiedrības attīstību. Neskatoties, kādu godprātīgu darbu cilvēki veic vai veikuši, tie ir mūsu novada galvenā vērtība. Vērtības, kas rada mūsos gandarījumu, - vai tās būtu materiālas vai garīgas - ir pašu cilvēku radītas. Tāpēc visa uzmanība ir jāvērš uz cilvēku darbu atbalstu - jārada vide, kurā cilvēkam ir nodrošināta cilvēkcienīga dzīve, atbalsts tā radošajām izpausmēm.

- Varbūt ir tādas jomas, kurām novadā vajadzētu pievērst vairāk uzmanības?
- Sabiedrībai ir jāattīstās harmoniski. Ir jānodrošina cilvēku vajadzības - vienādi un atbilstoši reālajām iespējām. Pirmkārt, ir jānodrošina cilvēku pamatvajadzības: drošība, mājoklis, būt paēdušam, iespēja izglītoties, darbs, sociālā palīdzība, medicīniskā palīdzība, iespēja pašapliecināties.

- Jūsu viedoklis par skolu tīkla optimizāciju Madonā un novadā (pilsētas vidusskolu apvienošana, mazo lauku skolu liktenis)?
- Skolu tīkla optimizācijas mērķis - izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas pilsētā. Izvērtējot izstrādāto plānu, kas paredz gan procesa norises kārtību, gan finansējumu (4 173 458,00 EUR), gan nākotnes redzējumu, ir pārliecība par projekta īstenošanas nepieciešamību. Domāju, ka galvenais, kam jāpievērš uzmanība, - lai reforma notiktu atbilstoši izstrādātajam plānam, kā arī saskanīgi starp visām institūcijām un sabiedrību, kas iesaistīti šajā procesā. Katrā pagastā jābūt iespējai bērniem iegūt pamatizglītību. Šeit jādarbojas principam - izglītošanās iespēja pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Taču demogrāfiskā situācija novadā, kā rezultātā skolēnu skaits laukos samazinās, liek uzmanīgi izvērtēt katru gadījumu atsevišķi: cik kvalitatīvs un reizē arī ekonomiski racionāls izglītošanās pakalpojums ir piedāvāts.

- Ilgus gadus strādājāt par skolotāju Madonas pilsētas 1. vidusskolā, mācot jauniešus vecākajās klasēs. Kā izdodas atrast ar jaunatni kopēju valodu?
- Man nav konkrētas atbildes. Esmu viens no mums visiem. Tikai katram mums ir savi pienākumi kopīgu mērķu sasniegšanai. Nepieciešams būt godīgiem vienam pret otru un cienīt katru, lai cik atšķirīgs būtu viedoklis.

- Latvijas Reģionu apvienības sarakstā uz Madonas novada domes deputātu vietām kandidēja pārsvarā tikai jaunieši. Vai politikā būtu jāienāk arī gados jauniem cilvēkiem?
- Noteikti! Tikai piedaloties var iegūt pieredzi un izpratni par politiskajiem procesiem. Cita domāšana, jaunas vērtības var būt tikai pozitīvs ieguldījums šodienas sabiedrības attīstībā. Tas, kas manai paaudzei jāmācās, jauniešiem nāk pats par sevi. Dažādu paaudžu līdzdalība politisko jautājumu risināšanā ir priekšnoteikums visu cilvēku vajadzību nodrošināšanai.

- Jau vairākus gadus tiek spriests par jaunas un modernas estrādes nepieciešamību Madonā. Kad šī ideja varētu materializēties?
- Ja runājam par estrādi Madonā, tad, protams, pilsētā kā novada centram jābūt estētiskai un drošai vietai, kur rīkot masu pasākumus. Kad, kāda tā būs - tas ir viens no darba uzdevumiem man un visiem mums kopā.

- Jūsu vaļasprieks ir vadīt tautas deju kolektīvu un arī pašam dejot. Vai tagad šim vaļaspriekam atliks pietiekami laika?
- Tā kā dejošana notiek ārpus darba laika, domāju - jā. Deju kolektīvā ir draugi, ar kuriem kopā ir piedzīvots ļoti daudz jauku dzīves brīžu, un nebūtu godīgi ne pret sevi un ne pret dejotājiem liegt iespēju vēl gūt pozitīvas emocijas.

- Vai ir vēl arī citi vaļasprieki?
- Grāmatu lasīšana par vēsturi un filozofiju.

- Jūs esat mērķtiecīgs un apņēmības pilns, tāpēc vaicāšu, kas ir jūsu autoritātes politikā? Vai ir kāds, kas spēj pašu iedvesmot?
- Šajā pasaulē nav nekā ideāla. Tāpēc nekoncentrējos uz kādu konkrētu personību kā savu autoritāti, jo politiķu darbi nav vērtējami viennozīmīgi - kādam tā lēmumi ir nesuši labumu, kādam - tieši otrādi. Cienu tos politiķus, kas spējuši sabiedrību pasargāt no karu vardarbības, nabadzības, visdažādākajām krīzēm un devuši cilvēkiem iespēju pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Noteikti cienu mūsu valsts dibinātājus: Kārli Ulmani,
Zigfrīdu Anna Meierovicu, Miķeli Valteru, Jāni Čaksti. Tieši šo cilvēku uzdrošināšanās un nacionālā pārliecība kļuva par mūsu tautas neatkarības cīņas avangardu. Es noteikti neatbalstu viena vai otra politiķa tālāko gadu rīcību, bet tieši 1918.-1921. gadu to politiskā darbība ir apbrīnas un cieņas vērta.

14.07.2017.